Katalog školení
Použití nástrojů pro vícetělové díly k návrhu dílů v SOLIDWORKS. Použití nástroje Kombinovat ke zkombinování objemů objemových těl. Návrh dílu pomocí modelování jádra a nástroje pole. Vytvoření požadovaných zaoblení s pomocí rozdělení prvků na samostatná těla. Vytvoření rozloženého pohledu vícetělového dílu. Modelování interních odebrání jako objemových prvků a jejich následné odečtení. Návrh vícetělového plechového dílu umožňuje vytvoření více těl plechových dílů z potenciálně odlišných materiálů v jednom souboru dílu.
Learning Path
5 roků před
Informace o referenční geometrií zahrnující roviny, body a křivky. Vytváření rovin založených na existujících rovinách nebo geometrii modelu. Vytváření bodů, os a souřadných systémů pomáhá ve vytváření prvků a použití nástrojů pro měření. Vytvoření 3D skici pomocí promítnutí skici na skicu nebo plochu. Vytvoření 2D nebo 3D skic v průsečících ploch modelu. Vytvoření křivky prostřednictvím sady umístění X, Y a Z vzhledem k počátku. Vytvoření křivky definované matematickou rovnicí. Modelování pružiny s použitím šroubovice s proměnlivým stoupáním jako trasy tažení po křivce.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras elektrických kabelů mezi součástmi. Jak začít elektrickou trasu. Vložení a použití úchytek k vedení trasy. Vytváření výkresů 2D trasy ze sestav 3D elektrické trasy. Narovnání trasy vytvoří výkresy 2D trasy z 3D sestav. Import dat do podsestavy elektrické trasy s použitím seznamů Od/Do. Vytvoření trasy pevné instalační trubky a trasy vodičů.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras potrubí mezi součástmi. Vytváření potrubí, trubic a elektrických kabelů pomocí vyznačení trasy. Automatické vytváření geometrie trasy potrubí. Definování vedení potrubí pomocí ručního vytváření trasy 3D skici. Přidání a orientace přímých tvarovek potrubí. Přidání křižovatky ke trase pomocí nástroje Rozdělit trasu. Vytváření výkresů potrubí z sestav potrubí.
Learning Path
5 roků před
Informace o použití dalších nástrojů pro vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras potrubí mezi součástmi. Úprava geometrie trasy a tvarovek. Vytvoření trasy v určité vzdálenosti od existujícího povrchu. Vytvoření vlastní šablony sestavy vyznačení trasy. Vytvoření a použití vlastních šablon specifikace trasy. Vytvoření nové tvarovky s použitím Průvodce součástí vyznačení trasy. Jak importovat soubory diagramů potrubí a přístrojů P&ID.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras trubic mezi součástmi. Vytváření potrubí, trubic a elektrických kabelů pomocí vyznačení trasy. Vytváření ortogonálních tras trubic mezi existujícími součástmi se standardními tvarovkami. Vytváření a úprava tras ohebných trubek mezi existujícími součástmi. Vytváření výkresů trubic s odpovídajícími popisy.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástrojích, které vám pomohou vybrat součásti a entity. Postupy výběru součástí v sestavě Použití obálek sestavy jako referenčních součástí a výběru
Learning Path
5 roků před
Více informací o nástrojích, které vám pomohou vytvářet a narovnat plechové díly. Úvod do návrhu plechových dílů. Vysvětlení, použití a přizpůsobení různých vlastností plechových dílů. Přidání lemů z hrany k plechovým dílům. Přidání okrajových lemů k plechovým dílům. U plechových dílů můžete vytvářet složené obruby pro zpevnění dílů a eliminaci ostrých okrajů. Odsazení existujícího lemu s použitím prvku vybočení. Vytváření řezů na plechových dílech. Možnosti rozvinutého tvaru a tvorba výkresu plechového dílu.
Learning Path
5 roků před
Informace o vybraných nástrojích, které můžete používat s plechovými díly v SOLIDWORKS. Úprava a rozvinutí dílu po převedení importované geometrie na plechové prvky. Vytvoření prvku Tažený lem a související možnosti. Vytvoření plechového dílu pomocí spojení profilů mezi profily skici. Návrh vícetělového plechového dílu umožňuje vytvoření více těl plechových dílů z potenciálně odlišných materiálů v jednom souboru dílu. Vytvoření plechového prvku ve svařovaném dílu. Export těl plechových dílů do souborů DXF nebo DWG. Tvarovací nástroje se používají k ohybu, natažení nebo jiným způsobům tvarování plechu. Prohlížení a vytváření tabulek rozměrů a tabulek ohybů, které jsou specifické pro plechové díly.
Learning Path
5 roků před
Informace o použití nástroje SimulationXpress k provádění prvotního průběhu napěťové analýzy dílů. Použití nástroje SimulationXpress k provedení napěťové analýzu dílů. Rekapitulace kroků potřebných k provedení analýzy dílů. Použití nástroje SimulationXpress k přizpůsobení sítě, spuštění, interpretace a uložení simulace. Optimalizace rozměrů modelu na základě výsledků analýzy.
Learning Path
5 roků před
Dozvíte se o vybraných entitách skici dostupných v SOLIDWORKS. Můžete vytvářet čáry a osy jako entity ve skice. Můžete vytvářet obdélníky jako entity ve skice. Můžete vytvářet kružnice a oblouky jako entity ve skice. Můžete vytvářet elipsy a drážky jako entity ve skice. Vytváření zaoblení a zkosení ve skice. Splajny skici a řídicí splajny.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástrojích, které vám pomohou oříznout, kótovat, kopírovat a opětovně použít skici. Odebrání nežádoucí geometrie za pomoci oříznutí entit skici. Přidání kót s použitím nástroje Inteligentní kóta. Vytvoření parametrických entit skici prostřednictvím převedení a odsazení entit skici. Zrcadlení entit ve skice nebo po vytvoření entit. Použití skici více než jednou prostřednictvím odvození a kopírování skici.
Learning Path
5 roků před
Vybrané základy tvorby skic v SOLIDWORKS. Vysvětlení rozdílů mezi zahájením skici na rovině a na rovinné ploše. Vztahy skici umožňují plně určit skicu a vyjádřit záměr návrhu. Automatické vztahy skici umožňují vyjádřit vztahy skici při vytváření skici profilu. Použití vztahů skici a kót k plnému určení skici. Základy tvorby 3D skic. Způsoby, jak využít skicu s více obrysy.
Learning Path
5 roků před
Learn more about SOLIDWORKS CAM, which is a fully integrated, Knowledge Based technology that allows you to integrate design and manufacturing processes under one system.
Learning Path
5 roků před
Seznamte se s některými klíčovými funkcemi aplikace SOLIDWORKS Composer.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástroji SOLIDWORKS Costing a jeho použití k výpočtu výrobních nákladů vybraných dílů. Použití nástroje Costing k určení nákladů obráběných dílů. Použití nástroje Costing k určení nákladů plechových dílů.
Learning Path
5 roků před
Naučte se základy práce s výkresy SOLIDWORKS. Úvod do výkresů a detailování (kótování). Odvození pohledů výkresu od existujících pohledů výkresu. Vytvoření více typů řezů ve výkresu. Vytvoření popisů a bloků ve výkresu. Přidání a úprava kót ve výkresu. Vytvoření formátů listu a šablon pro zajištění konzistence výkresu. Přidání obecných tabulek a tabulek děr do výkresů.
Learning Path
5 roků před
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
5 roků před
Více informací o SOLIDWORKS MBD. Přehled SOLIDWORKS MBD. Úvod do nástrojů DimXpert. Pokročilé postupy použití nástroje DimXpert k organizaci informací o výrobku a výrobě (PMI). Použití nástroje DimXpert v sestavách. Použití funkce Automatické kótovací schéma. Definování modelu ve 3D s použitím nástrojů PMI. Použití popisových pohledů k organizaci dat PMI. Vytváření 3D pohledů v dílech a sestavách. Použití nástroje Editor šablon 3D PDF. Publikování a využívání souborů 3D PDF a eDrawings. Pokročilé funkce 3D PDF. Použití SOLIDWORKS MBD ve třech studiích.
Learning Path
5 roků před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Porovnání dvou podobných kusovníků. Vyhledání a nahrazení textu v popisech výkresu. Rozpoznání rozdílu v prvcích mezi dvěma podobnými díly. Rozpoznání rozdílu v geometrii mezi dvěma podobnými díly. Kopírování vlastností prvků do jiných prvků.
Learning Path
5 roků před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Vyhledání a úprava nebo potlačení prvků. Analýza modelu a zjištění potenciálních problémů s topografií. Výběr libovolného typu prvku modelu. Správa a vyhledání zpráv vytvořených nástroji SolidWorks Utilities. Ověření symetrie modelu.
Learning Path
5 roků před
Informace o používání povrchů v SOLIDWORKS. Představení konceptů práce s povrchy. Vytvoření tenkostěnného modelu s použitím nejrůznějších postupů pro povrchy. Vytváření komplexních prolnutí na průsečících povrchů. Prolnutí mezi prvky modelu s použitím povrchových prvků. Použití povrchových nástrojů k opravě geometrie importované z jiného CAD softwaru. Úprava importované geometrie s použitím nástrojů pro povrchy. Použití prvku Volný tvar k vytvoření a přizpůsobení organických tvarů. Představení dostupných nástrojů pro analýzu geometrie dílů.
Learning Path
5 roků před
Základy použití svařování v dílech SOLIDWORKS. Úvod do návrhu svařovaných dílů. Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Vytváření zaoblených housenek a svarových housenek v dílu. Prvky konstrukčních prvků v modelech svařování využívají profily konstrukčních prvků ke generování těl dílu.
Learning Path
5 roků před
Informace o vybraných nástrojích, které můžete používat se svařováním v dílech SOLIDWORKS. Jak vytvářet konstrukční prvky pro model svařování. Komplexní oříznutí a prodloužení modelů svařování. Jak používat systém mřížky jako referenční geometrii. Detailování výkresu svařování s použitím funkcí specifických pro svařování. Vytvoření plechového prvku ve svařovaném dílu.
Learning Path
5 roků před