Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku Certified SOLIDWORKS Professional. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, prvcích, rovnicích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, vazbách a dalších tématech zkoušky CSWP.
Learning Path
5 roků před
Základy vytváření animací v SOLIDWORKS. Představení konceptů práce s animacemi. Vytvoření a animace pružiny. Vytvoření a animace kabelu, který se odvíjí od cívky. Animace sestavy z pohledu vlastních očí.
Learning Path
5 roků před
Nástroje pro vazby v sestavách umožňují praktické a intuitivní vytváření sestav součástí s inteligentními předpoklady a možnostmi opakování. Automatizace vazeb při přidání součásti do sestavy. Použití inteligentních vazeb k vytvoření vazeb existujících součástí. Použití inteligentních vazeb s kruhovými hranami ke generování více vazeb současně. Vytvoření více vazeb na společný odkaz s použitím vícenásobného režimu vazby příkazu Vazba. Představení různých prostupů úpravy prvků vazeb. Použití příkazu Kopírovat s vazbami k vytvoření nových instancí součástí společně s jejich vazbami. Proč se odkazy vazeb kopírovaných vazeb opakují. Proč kopírované vazby vyžadují nové odkazy vazeb.
Learning Path
5 roků před
Aspekty výkresů, které se týkají výkresů sestav. Vytvoření pohledů výkresu sestav. Vytvoření a úprava tabulek kusovníků ve výkresu sestavy. Propojení poznámek s kótami a uživatelskými vlastnostmi. Zlepšení výkonu systému a grafického výkonu výkresů.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástrojích, které vám pomohou přesouvat součásti a rozložit a vytvářet sestavy. Přesouvání a otáčení součástí, detekce kolizí a kontrola vzdálenosti. Použití nástrojů k detekci potenciálních problémů se sestavou. Použití příkazu Rozložený pohled s modelem sestavy. Příkaz Kontaktní přenos umožňuje interakci součástí při přesunu. Automatické přidání šroubů k sestavě. Monitorování konkrétních vlastností modelu s použitím čidel. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání kót v sestavách.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástrojích pro sestavy, které vám pomohou ovládat vzhledy, používat konfigurace a další. Zrcadlení součástí sestavy okolo roviny nebo rovinné plochy. Ovládání vizuálních vlastností s použitím stavů zobrazení. Použití barev, textur atd. na součásti, plochy, prvky, těla nebo díly. Zobrazení, řazení a výběr součástí sestavy podle vlastnosti. Použití konfigurací k reprezentaci verzí sestavy. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci součástí a vazeb. Použití konfigurace SpeedPak k vylepšení výkonu. Použití obálek sestavy jako referenčních součástí a nástrojů pro výběr. Při návrhu sestavy založeném na rozvržení se vytváří kompletní sestavy založené na blocích skici.
Learning Path
5 roků před
Naučte se základy práce se sestavami SOLIDWORKS. Vytvoření sestavy přidáním existujících součástí a vytvořením jejich vazeb. Omezení součástí v sestavě pomocí standardních vazeb jako jsou sjednocené vazby, soustředné vazby a další. Modelování dílů v kontextu sestavy.
Learning Path
5 roků před
Vybrané základní prvky používané v dílech v SOLIDWORKS. Prodloužení profilů skici, jehož výsledkem je přidání vysunutím pro přidání materiálu nebo odebrání vysunutím pro odebrání materiálu. Otočením profilů skici okolo osy lze přidat nebo odebrat materiál. Vytvoření zaoblených nebo sražených hran s použitím zaoblení nebo zkosení. Vytvoření děr standardní velikosti s použitím prvku Průvodce dírami. Přesunutím profilu skici podél trasy lze vytvořit tažený prvek.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku Certified SOLIDWORKS Expert. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Více informací o pokročilých funkcích, návrhu sestavy shora dolů, úpravě importovaných dílů, vícetělových dílech a dalších tématech zkoušky CSWE.
Learning Path
5 roků před
V rámci přípravy na zkoušku Certified SOLIDWORKS Professional se seznamte s otázkami ukázkové zkoušky. Modelování dílu pro jednu část ukázky zkoušky CSWP. Úprava dílu pro další část ukázky zkoušky CSWP. Vytvoření sestavy pro poslední část ukázky zkoušky CSWP.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Drawing Tools (Nástroje pro výkresy). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o pohledech výkresu, kótách, popisech, kusovnících a dalších tabulkách a dalších tématech zkoušky CSWPA – Drawing Tools. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Mold Tools (Nástroje pro formy). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, jádra, dutiny, uzavírací povrchy, dělicí čáry a další témata zkoušky CSWPA – Mold Tools. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Sheet Metal (Plechové díly). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o základním plechu, lemu z hrany, ohybu ze skici, uzavřených rozích a dalších tématech zkoušky CSWPA – Sheet Metal. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Surfacing (Povrchy). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o prolnutí, prodloužení, oříznutí a odstranění ploch, hraniční povrchy a další témata zkoušky CSWPA –Surfacing. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Weldments (Svařování). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o konstrukčních prvcích, vyztuženích, záslepkách, zaoblených housenkách a svarových housenkách a další témata zkoušky CSWPA –Weldments. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Různé typy prvků zaoblení, které lze používat k zaoblení hran a rohů. Vytvoření zaoblení s konstantním poloměrem podél vybraných hran. Použití dostupných zaoblení s proměnným poloměrem k variaci poloměru podél vybrané hrany. Vytvoření a prozkoumání možností zaoblení ploch. Použití zaoblení přechodů k prolnutí vrcholů na místech, kde se stýkají hrany. Vytvoření požadovaných zaoblení s pomocí rozdělení prvků na samostatná těla. Prolnutí mezi prvky modelu s použitím povrchových prvků. Použití možností pro ovládání geometrie u zaoblení s konstantním poloměrem.
Learning Path
5 roků před
Pole opakují vybrané prvky, plochy nebo těla v uspořádaném poli. Vytváření kopií prvků v jednom nebo dvou lineárních směrech. Vytváření kopií prvků v jednom nebo dvou kruhových směrech. Zrcadlení prvků nebo těl okolo roviny nebo rovinné plochy. Pole řízené skicou, pole řízené tabulkou, pole řízené křivkou a pole vyplněním.
Learning Path
5 roků před
Informace o prvcích tažení po křivce a různých možnostech ovládání těchto prvků. Přesunutím profilu skici podél trasy lze vytvořit tažený prvek. Naučíte se osvědčené postupy vytváření skic profilů tažení po křivce. Ovládání orientace a zkroucení profilu tažení po křivce podél trasy. Ovládání zkroucení profilu podél trasy tažení po křivce. Modelování pružiny s použitím šroubovice s proměnlivým stoupáním jako trasy tažení po křivce.
Learning Path
5 roků před
Learn how to convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks.
Learning Path
5 roků před
Informace o nástrojích pro návrh forem v SOLIDWORKS. Úvod do návrhu svařovaných dílů. Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Analýza tloušťky dílu a určení možných vad. Rozpoznání podříznutých oblastí na lisovaných dílech. Vytvoření prvku dělicí čáry na dílu. Použití nástroje Uzavírací povrchy k zavření otevřených formovacích oblastí. Vytvoření dělicích povrchů s použitím dělicích čar. Vytvoření propojených povrchů na formách a sestavách forem. Použití příkazu Jádro k vytvoření bočních jader u forem se zachycenými oblastmi.
Learning Path
5 roků před
Použití nástrojů pro vícetělové díly k návrhu dílů v SOLIDWORKS. Použití nástroje Kombinovat ke zkombinování objemů objemových těl. Návrh dílu pomocí modelování jádra a nástroje pole. Vytvoření požadovaných zaoblení s pomocí rozdělení prvků na samostatná těla. Vytvoření rozloženého pohledu vícetělového dílu. Modelování interních odebrání jako objemových prvků a jejich následné odečtení. Návrh vícetělového plechového dílu umožňuje vytvoření více těl plechových dílů z potenciálně odlišných materiálů v jednom souboru dílu.
Learning Path
5 roků před
Informace o referenční geometrií zahrnující roviny, body a křivky. Vytváření rovin založených na existujících rovinách nebo geometrii modelu. Vytváření bodů, os a souřadných systémů pomáhá ve vytváření prvků a použití nástrojů pro měření. Vytvoření 3D skici pomocí promítnutí skici na skicu nebo plochu. Vytvoření 2D nebo 3D skic v průsečících ploch modelu. Vytvoření křivky prostřednictvím sady umístění X, Y a Z vzhledem k počátku. Vytvoření křivky definované matematickou rovnicí. Modelování pružiny s použitím šroubovice s proměnlivým stoupáním jako trasy tažení po křivce.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras elektrických kabelů mezi součástmi. Jak začít elektrickou trasu. Vložení a použití úchytek k vedení trasy. Vytváření výkresů 2D trasy ze sestav 3D elektrické trasy. Narovnání trasy vytvoří výkresy 2D trasy z 3D sestav. Import dat do podsestavy elektrické trasy s použitím seznamů Od/Do. Vytvoření trasy pevné instalační trubky a trasy vodičů.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras potrubí mezi součástmi. Vytváření potrubí, trubic a elektrických kabelů pomocí vyznačení trasy. Automatické vytváření geometrie trasy potrubí. Definování vedení potrubí pomocí ručního vytváření trasy 3D skici. Přidání a orientace přímých tvarovek potrubí. Přidání křižovatky ke trase pomocí nástroje Rozdělit trasu. Vytváření výkresů potrubí z sestav potrubí.
Learning Path
5 roků před