Poznaj podstawy tworzenia animacji w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z koncepcjami pracy z animacjami. Twórz i dodawaj animacje sprężyny. Twórz i dodawaj animacje odwijania kabla z bębna. Twórz animacje złożenia z perspektywy pierwszej osoby.
Learning Path
4 lata temu
Poznaj niektóre podstawowe operacje wykorzystywane w częściach SOLIDWORKS. Wydłużaj profile szkicu, aby utworzyć wyciągnięcia dodania w celu dodania materiału i wyciągnięcia wycięcia w celu usunięcia materiału. Obracaj profile szkicu wokół osi w celu dodania lub usunięcia materiału. Twórz zaokrąglone lub sfazowane krawędzie za pomocą odpowiednio zaokrągleń lub sfazowań. Twórz otwory o standardowych rozmiarach za pomocą operacji z Kreatora otworów. Przenoś profil szkicu wzdłuż ścieżki, aby utworzyć operację wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
4 lata temu
Poznaj narzędzia, które pomagają m.in. kontrolować wyglądy i używać konfiguracji w złożeniach. Twórz odbicia lustrzane komponentów złożenia względem płaszczyzny lub ściany planarnej. Kontroluj właściwości wizualne za pomocą stanów wyświetlania. Naucz się stosować kolor, teksturę itp. do komponentu, ściany, operacji, obiektu albo części. Wyświetlaj, sortuj i wybieraj komponenty złożenia według właściwości. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji złożenia. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania komponentów i wiązań. Używaj konfiguracji SpeedPak do poprawy wydajności. Używaj otoczek złożenia jako komponentów odniesienia i narzędzi wyboru. Zapamiętaj, że projekt złożenia oparty na układzie służy do tworzenia pełnych złożeń opartych na blokach szkicu.
Learning Path
4 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Expert. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat zaawansowanych operacji, projektowania złożeń od góry w dół, modyfikowania importowanych części, części wieloobiektowych i innych zagadnień objętych egzaminem CSWE.
Learning Path
4 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z konstrukcji spawanych. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat członów konstrukcyjnych, wzmocnień, zamknięć końców, zaokrągleń i ściegów spoin oraz innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z konstrukcji spawanych. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
4 lata temu
Complete this learning path to learn more about the fundamentals of 3D Modeling and 2D Constraints functionalities available in the DraftSight Premium and Enterprise Plus products exclusively. Learn more at: https://www.draftsight.com
Learning Path
3 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z arkusza blachy. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat odgięcia bazowego, odgięcia krawędzi, szkicu zgięcia, zamkniętych narożników i innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z arkusza blachy. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
4 lata temu
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
4 lata temu
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the nonlinear static structural behavior of your part and assembly models. Review the basic functionality, review the difference between small linear displacement and large nonlinear displacement, use force control and displacement control methods, and see the effects of material nonlinearity and mesh quality on the stress results.
Learning Path
3 lata temu
Poznaj narzędzia pomocne przy przenoszeniu komponentów, rozstrzeliwaniu i budowaniu złożeń. Przenoś i obracaj komponenty, wykrywaj kolizje i sprawdzaj prześwit. Używaj narzędzi do wykrywania potencjalnych problemów w złożeniu. Używaj polecenia Widok rozstrzelony z modelem złożenia. Zapamiętaj, że zależności dynamiczne pozwalają na interakcję komponentów w ruchu. Automatycznie dodawaj łączniki do złożenia. Monitoruj określone właściwości modelu za pomocą sensorów. Używaj zmiennych globalnych i równań do kontroli wymiarów w złożeniach.
Learning Path
4 lata temu
Poznaj podstawy używania konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Twórz spoiny pachwinowe i ściegi spoin w części. Zapamiętaj, że operacje członów konstrukcyjnych w modelach konstrukcji spawanych wykorzystują profile członów konstrukcyjnych do generowania obiektów części.
Learning Path
4 lata temu
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok temu
Zbadaj aspekty rysunków, które odnoszą się do rysunków złożeń. Twórz widoki rysunków złożeń. Twórz i modyfikuj tabele LM w rysunku złożenia. Łącz notatki z wymiarami i dostosowanymi właściwościami. Poprawiaj wydajność systemu i wydajność graficzną rysunków.
Learning Path
4 lata temu
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
5 miesiące temu
Poznaj wybrane narzędzia, które można wykorzystać z konstrukcjami spawanymi w częściach SOLIDWORKS. Naucz się tworzyć człony konstrukcyjne dla modelu konstrukcji spawanej. Zapoznaj się ze złożonym przycinaniem i wydłużaniem modeli konstrukcji spawanych. Naucz się używać układu siatki jako geometrii odniesienia. Opisuj szczegóły rysunku konstrukcji spawanej przy użyciu funkcji charakterystycznych dla konstrukcji spawanych. Twórz operacje arkusza blachy w częściach konstrukcji spawanej.
Learning Path
4 lata temu
Poznaj narzędzia projektowania form w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Analizuj grubość części, aby zidentyfikować możliwe wady. Identyfikuj obszary podcięcia na formowanych częściach. Twórz operacje linii neutralnej w części. Używaj powierzchni zamknięcia stykowego do zamykania otwartych obszarów formowania. Twórz powierzchnie neutralne za pomocą linii neutralnych. Twórz powierzchnie blokujące na formach i złożeniach form. Używaj polecenia Rdzeń do tworzenia rdzeni bocznych dla form w obszarach uwięzionych.
Learning Path
4 lata temu
Learn about FloXpress to calculate how fluid flows through models. *@$#*Découvrez l'utilisation de FloXpress pour calculer comment le fluide circule dans les modèles. Découvrez FloXpress pour effectuer une analyse simplifiée d'écoulement des fluides sur un modèle à l'aide de l'analyse numérique de mécanique des fluides (CFD). Découvrez comment configurer l'analyse CFD dans FloXpress. Générez et interprétez les résultats de l'analyse CFD à l'aide de FloXpress. *@$#*Erfahren Sie, wie mithilfe von FloXpress berechnet werden kann, wie Fluide durch Modelle fließen. Lernen Sie FloXpress kennen und erfahren Sie, wie Sie eine erste grobe Flüssigkeitsströmungsanalyse mithilfe der Strömungsberechnung durchführen. Einrichten einer Strömungsmechanikanalyse in FloXpress Generieren und Interpretieren der Ergebnisse der Strömungsmechanikanalyse mithilfe von FloXpress *@$#*FloXpress を使用して、モデル内の流体の流れを計算する方法について学習します。 FloXpress で計算流体力学(CFD)を用いたファースト パス流体フロー解析を実行します。 FloXpress での CFD 解析のセットアップ方法を学びます。 FloXpress を使用した CFD 解析の結果を出力して解釈します。 *@$#*Aprenda a calcular cómo fluyen los fluidos dentro de los modelos con FloXpress. Descubra el uso de FloXpress para realizar un análisis inicial de flujo de fluidos mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD). Aprenda a configurar el análisis de CFD en FloXpress. Genere e interprete los resultados del análisis de CFD mediante FloXpress. *@$#*Jak používat FloXpress k výpočtu toku tekutiny v modelech. Použití FloXpress k provedení prvotního průběhu analýzy proudění tekutin na modelu, který používá výpočet dynamiky tekutin (CFD). Jak nakonfigurovat analýzu CFD ve FloXpress. Generování a interpretace výsledků analýzy CFD s použitím FloXpress. *@$#*Informazioni su come utilizzare FloXpress per calcolare il flusso dei fluidi attraverso i modelli. Informazioni su come utilizzare Discover FloXpress per eseguire un'analisi del flusso dei fluidi al primo passaggio su un modello, utilizzando la fluidodinamica computazionale (CFD). Viene spiegato come impostare l'analisi CFD in FloXpress. Generazione e interpretazione dei risultati dell'analisi CFD tramite FloXpress. *@$#*모델의 유체 유동을 계산하는 FloXpress에 대해 학습합니다. 전산유체해석(CFD)을 사용하여 모델에 대해 초회통과 유체 유동 해석을 수행하는 FloXpress를 살펴봅니다. FloXpress에서 CFD 해석을 설정하는 방법에 대해 학습합니다. FloXpress를 사용하여 CFD 해석 결과를 생성 및 해석합니다. *@$#*Poznaj FloXpress i dowiedz się, jak obliczyć przepływ płynu przez modele. Naucz się wykonywać we FloXpress analizę pierwszego przepływu płynu przez model w oparciu o metodę obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dowiedz się, jak skonfigurować analizę CFD we FloXpress. Generuj i interpretuj wyniki analizy CFD z wykorzystaniem FloXpress. *@$#*Conheça o FloXpress para calcular o fluxo de fluidos pelos modelos. Conheça o FloXpress para fazer análises iniciais de fluxo de fluido em modelos por meio de dinâmicas computacionais de fluídos (CFD, Computational Fluid Dynamics). Aprenda a configurar a análise CFD no FloXpress. Gere e interprete os resultados da análise CFD usando o FloXpress. *@$#*Основные сведения о возможностях FloXpress для расчета потока жидкости через модели. Обзор FloXpress и первичный анализ потока жидкости в модели с помощью вычислительной гидродинамики (CFD). Настройка анализа CFD в FloXpress. Генерация и интерпретация результатов анализа CFD с использованием FloXpress. *@$#*Akışkanların modeller üzerinden nasıl aktığını hesaplamak için FloXpress hakkında bilgi edinin. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kullanarak bir model üzerinde ilk geçiş akışkan akış analizi gerçekleştirmek üzere FloXpress'i keşfedin. FloXpress'de CFD analizini ayarlamayı öğrenin. FloXpress kullanarak CFD analizinin sonuçlarını oluşturun ve yorumlayın. *@$#*了解如何使用 FloXpress 计算流体在模型内流动的方式。 了解 FloXpress 如何使用计算流体动力学 (CFD) 对模型执行初步流体流动分析。 了解如何在 FloXpress 中设置 CFD 分析。 使用 FloXpress 生成并解释 CFD 分析的结果。 *@$#*瞭解 FloXpress 以計算流體如何在模型中流動。 探索 FloXpress,並在模型上使用計算流體力學 (CFD) 執行首渡流體流動分析。 瞭解如何在 FloXpress 中設定 CFD 分析。 使用 FloXpress 來產生並解譯 CFD 分析的結果。
Learning Path
4 lata temu
Dowiedz się więcej na temat geometrii odniesienia, w tym płaszczyzn, punktów i krzywych. Twórz płaszczyzny oparte na istniejących płaszczyznach lub na geometrii modelu. Twórz punkty, osie i układy współrzędnych jako pomoc przy tworzeniu operacji i przy korzystaniu z narzędzi pomiarowych. Rzutuj szkic na szkic lub na ścianę, aby utworzyć krzywą 3D. Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu się przecinają. Twórz krzywe przez zestaw lokalizacji X, Y i Z względem początku układu współrzędnych. Twórz krzywe wyznaczone przez równanie matematyczne. Modeluj sprężynę za pomocą helisy o zmiennym skoku jako ścieżki dla wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
4 lata temu
Working with Large Assemblies can be a challenge, but with the proper tools and techniques they can be managed. Learn about what happens when you open an assembly, choosing the best assembly mode, the available assembly techniques and some helpful settings and tips.
Learning Path
3 lata temu
Dowiedz się więcej o używaniu powierzchni w SOLIDWORKS. Poznaj koncepcje pracy z powierzchniami. Twórz modele o cienkich ścianach przy użyciu różnorodnych technik obróbki powierzchni. Twórz skomplikowane łączenia w punktach przecięcia powierzchni. Łącz ściany modelu za pomocą operacji powierzchni. Używaj narzędzi powierzchni do usuwania problemów w geometrii zaimportowanej z innych programów CAD. Edytuj zaimportowaną geometrię za pomocą narzędzi obróbki powierzchni. Używaj operacji swobodnego formowania, aby tworzyć i dostosowywać kształty organiczne. Poznaj narzędzia dostępne do oceny geometrii części.
Learning Path
4 lata temu
Poznaj podstawowe informacje o szkicowaniu w SOLIDWORKS. Poznaj różnicę pomiędzy rozpoczęciem szkicu na płaszczyźnie a rozpoczęciem go na ścianie planarnej. Używaj relacji szkicu do całkowitego zdefiniowania szkicu i uchwycenia intencji projektu. Używaj automatycznych relacji szkicu do wychwytywania intencji projektu podczas szkicowania profilu. Używaj relacji szkicu i wymiarów do całkowitego zdefiniowania szkicu. Poznaj podstawy szkicowania 3D. Poznaj sposoby wykorzystania szkicu z wieloma konturami.
Learning Path
4 lata temu
Learn multiple methods for creating and using SOLIDWORKS File Properties.
Learning Path
9 miesiące temu
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
8 miesiące temu
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation, which enables anyone to simulate a wide range of real world problems involving dynamics of fluids. Understand how to setup a Flow Simulation project, get familiar with the user interface, prepare assemblies for fluid simulations, define boundary conditions, goals and other important parts of the project, mesh geometries using both automated and manual approaches, postprocess results, and much more.
Learning Path
3 lata temu