Základy vytváření animací v SOLIDWORKS. Představení konceptů práce s animacemi. Vytvoření a animace pružiny. Vytvoření a animace kabelu, který se odvíjí od cívky. Animace sestavy z pohledu vlastních očí.
Learning Path
4 roků před
Vybrané základní prvky používané v dílech v SOLIDWORKS. Prodloužení profilů skici, jehož výsledkem je přidání vysunutím pro přidání materiálu nebo odebrání vysunutím pro odebrání materiálu. Otočením profilů skici okolo osy lze přidat nebo odebrat materiál. Vytvoření zaoblených nebo sražených hran s použitím zaoblení nebo zkosení. Vytvoření děr standardní velikosti s použitím prvku Průvodce dírami. Přesunutím profilu skici podél trasy lze vytvořit tažený prvek.
Learning Path
4 roků před
Informace o nástrojích pro sestavy, které vám pomohou ovládat vzhledy, používat konfigurace a další. Zrcadlení součástí sestavy okolo roviny nebo rovinné plochy. Ovládání vizuálních vlastností s použitím stavů zobrazení. Použití barev, textur atd. na součásti, plochy, prvky, těla nebo díly. Zobrazení, řazení a výběr součástí sestavy podle vlastnosti. Použití konfigurací k reprezentaci verzí sestavy. Použití konfiguračních tabulek ke konfiguraci součástí a vazeb. Použití konfigurace SpeedPak k vylepšení výkonu. Použití obálek sestavy jako referenčních součástí a nástrojů pro výběr. Při návrhu sestavy založeném na rozvržení se vytváří kompletní sestavy založené na blocích skici.
Learning Path
4 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku Certified SOLIDWORKS Expert. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Více informací o pokročilých funkcích, návrhu sestavy shora dolů, úpravě importovaných dílů, vícetělových dílech a dalších tématech zkoušky CSWE.
Learning Path
4 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Weldments (Svařování). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o konstrukčních prvcích, vyztuženích, záslepkách, zaoblených housenkách a svarových housenkách a další témata zkoušky CSWPA –Weldments. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
4 roků před
Complete this learning path to learn more about the fundamentals of 3D Modeling and 2D Constraints functionalities available in the DraftSight Premium and Enterprise Plus products exclusively. Learn more at: https://www.draftsight.com
Learning Path
3 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Sheet Metal (Plechové díly). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o základním plechu, lemu z hrany, ohybu ze skici, uzavřených rozích a dalších tématech zkoušky CSWPA – Sheet Metal. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
4 roků před
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
4 roků před
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the nonlinear static structural behavior of your part and assembly models. Review the basic functionality, review the difference between small linear displacement and large nonlinear displacement, use force control and displacement control methods, and see the effects of material nonlinearity and mesh quality on the stress results.
Learning Path
3 roků před
Informace o nástrojích, které vám pomohou přesouvat součásti a rozložit a vytvářet sestavy. Přesouvání a otáčení součástí, detekce kolizí a kontrola vzdálenosti. Použití nástrojů k detekci potenciálních problémů se sestavou. Použití příkazu Rozložený pohled s modelem sestavy. Příkaz Kontaktní přenos umožňuje interakci součástí při přesunu. Automatické přidání šroubů k sestavě. Monitorování konkrétních vlastností modelu s použitím čidel. Použití globálních proměnných a rovnic k ovládání kót v sestavách.
Learning Path
4 roků před
Základy použití svařování v dílech SOLIDWORKS. Úvod do návrhu svařovaných dílů. Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Vytváření zaoblených housenek a svarových housenek v dílu. Prvky konstrukčních prvků v modelech svařování využívají profily konstrukčních prvků ke generování těl dílu.
Learning Path
4 roků před
In this module, you will learn how to collaborate using the platform’s various applications to deploy a single source of truth collaborative environment for better decision making and operations excellence.
Learning Path
1 rok před
Aspekty výkresů, které se týkají výkresů sestav. Vytvoření pohledů výkresu sestav. Vytvoření a úprava tabulek kusovníků ve výkresu sestavy. Propojení poznámek s kótami a uživatelskými vlastnostmi. Zlepšení výkonu systému a grafického výkonu výkresů.
Learning Path
4 roků před
In this learning path, you will learn how to use the platform management tools and the Platform Manager role to setup and configure the 3DEXPERIENCE platform for SOLIDWORKS users. You will create and configure a design environment, review setup and permissions, map properties, configure revisions, and control lifecycle status.
Learning Path
5 měsíců před
Informace o vybraných nástrojích, které můžete používat se svařováním v dílech SOLIDWORKS. Jak vytvářet konstrukční prvky pro model svařování. Komplexní oříznutí a prodloužení modelů svařování. Jak používat systém mřížky jako referenční geometrii. Detailování výkresu svařování s použitím funkcí specifických pro svařování. Vytvoření plechového prvku ve svařovaném dílu.
Learning Path
4 roků před
Informace o nástrojích pro návrh forem v SOLIDWORKS. Úvod do návrhu svařovaných dílů. Vytvoření tabulky přířezů k organizaci těl v součásti svařování. Analýza tloušťky dílu a určení možných vad. Rozpoznání podříznutých oblastí na lisovaných dílech. Vytvoření prvku dělicí čáry na dílu. Použití nástroje Uzavírací povrchy k zavření otevřených formovacích oblastí. Vytvoření dělicích povrchů s použitím dělicích čar. Vytvoření propojených povrchů na formách a sestavách forem. Použití příkazu Jádro k vytvoření bočních jader u forem se zachycenými oblastmi.
Learning Path
4 roků před
Learn about FloXpress to calculate how fluid flows through models. *@$#*Découvrez l'utilisation de FloXpress pour calculer comment le fluide circule dans les modèles. Découvrez FloXpress pour effectuer une analyse simplifiée d'écoulement des fluides sur un modèle à l'aide de l'analyse numérique de mécanique des fluides (CFD). Découvrez comment configurer l'analyse CFD dans FloXpress. Générez et interprétez les résultats de l'analyse CFD à l'aide de FloXpress. *@$#*Erfahren Sie, wie mithilfe von FloXpress berechnet werden kann, wie Fluide durch Modelle fließen. Lernen Sie FloXpress kennen und erfahren Sie, wie Sie eine erste grobe Flüssigkeitsströmungsanalyse mithilfe der Strömungsberechnung durchführen. Einrichten einer Strömungsmechanikanalyse in FloXpress Generieren und Interpretieren der Ergebnisse der Strömungsmechanikanalyse mithilfe von FloXpress *@$#*FloXpress を使用して、モデル内の流体の流れを計算する方法について学習します。 FloXpress で計算流体力学(CFD)を用いたファースト パス流体フロー解析を実行します。 FloXpress での CFD 解析のセットアップ方法を学びます。 FloXpress を使用した CFD 解析の結果を出力して解釈します。 *@$#*Aprenda a calcular cómo fluyen los fluidos dentro de los modelos con FloXpress. Descubra el uso de FloXpress para realizar un análisis inicial de flujo de fluidos mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD). Aprenda a configurar el análisis de CFD en FloXpress. Genere e interprete los resultados del análisis de CFD mediante FloXpress. *@$#*Jak používat FloXpress k výpočtu toku tekutiny v modelech. Použití FloXpress k provedení prvotního průběhu analýzy proudění tekutin na modelu, který používá výpočet dynamiky tekutin (CFD). Jak nakonfigurovat analýzu CFD ve FloXpress. Generování a interpretace výsledků analýzy CFD s použitím FloXpress. *@$#*Informazioni su come utilizzare FloXpress per calcolare il flusso dei fluidi attraverso i modelli. Informazioni su come utilizzare Discover FloXpress per eseguire un'analisi del flusso dei fluidi al primo passaggio su un modello, utilizzando la fluidodinamica computazionale (CFD). Viene spiegato come impostare l'analisi CFD in FloXpress. Generazione e interpretazione dei risultati dell'analisi CFD tramite FloXpress. *@$#*모델의 유체 유동을 계산하는 FloXpress에 대해 학습합니다. 전산유체해석(CFD)을 사용하여 모델에 대해 초회통과 유체 유동 해석을 수행하는 FloXpress를 살펴봅니다. FloXpress에서 CFD 해석을 설정하는 방법에 대해 학습합니다. FloXpress를 사용하여 CFD 해석 결과를 생성 및 해석합니다. *@$#*Poznaj FloXpress i dowiedz się, jak obliczyć przepływ płynu przez modele. Naucz się wykonywać we FloXpress analizę pierwszego przepływu płynu przez model w oparciu o metodę obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dowiedz się, jak skonfigurować analizę CFD we FloXpress. Generuj i interpretuj wyniki analizy CFD z wykorzystaniem FloXpress. *@$#*Conheça o FloXpress para calcular o fluxo de fluidos pelos modelos. Conheça o FloXpress para fazer análises iniciais de fluxo de fluido em modelos por meio de dinâmicas computacionais de fluídos (CFD, Computational Fluid Dynamics). Aprenda a configurar a análise CFD no FloXpress. Gere e interprete os resultados da análise CFD usando o FloXpress. *@$#*Основные сведения о возможностях FloXpress для расчета потока жидкости через модели. Обзор FloXpress и первичный анализ потока жидкости в модели с помощью вычислительной гидродинамики (CFD). Настройка анализа CFD в FloXpress. Генерация и интерпретация результатов анализа CFD с использованием FloXpress. *@$#*Akışkanların modeller üzerinden nasıl aktığını hesaplamak için FloXpress hakkında bilgi edinin. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kullanarak bir model üzerinde ilk geçiş akışkan akış analizi gerçekleştirmek üzere FloXpress'i keşfedin. FloXpress'de CFD analizini ayarlamayı öğrenin. FloXpress kullanarak CFD analizinin sonuçlarını oluşturun ve yorumlayın. *@$#*了解如何使用 FloXpress 计算流体在模型内流动的方式。 了解 FloXpress 如何使用计算流体动力学 (CFD) 对模型执行初步流体流动分析。 了解如何在 FloXpress 中设置 CFD 分析。 使用 FloXpress 生成并解释 CFD 分析的结果。 *@$#*瞭解 FloXpress 以計算流體如何在模型中流動。 探索 FloXpress,並在模型上使用計算流體力學 (CFD) 執行首渡流體流動分析。 瞭解如何在 FloXpress 中設定 CFD 分析。 使用 FloXpress 來產生並解譯 CFD 分析的結果。
Learning Path
4 roků před
Informace o referenční geometrií zahrnující roviny, body a křivky. Vytváření rovin založených na existujících rovinách nebo geometrii modelu. Vytváření bodů, os a souřadných systémů pomáhá ve vytváření prvků a použití nástrojů pro měření. Vytvoření 3D skici pomocí promítnutí skici na skicu nebo plochu. Vytvoření 2D nebo 3D skic v průsečících ploch modelu. Vytvoření křivky prostřednictvím sady umístění X, Y a Z vzhledem k počátku. Vytvoření křivky definované matematickou rovnicí. Modelování pružiny s použitím šroubovice s proměnlivým stoupáním jako trasy tažení po křivce.
Learning Path
4 roků před
Working with Large Assemblies can be a challenge, but with the proper tools and techniques they can be managed. Learn about what happens when you open an assembly, choosing the best assembly mode, the available assembly techniques and some helpful settings and tips.
Learning Path
3 roků před
Informace o používání povrchů v SOLIDWORKS. Představení konceptů práce s povrchy. Vytvoření tenkostěnného modelu s použitím nejrůznějších postupů pro povrchy. Vytváření komplexních prolnutí na průsečících povrchů. Prolnutí mezi prvky modelu s použitím povrchových prvků. Použití povrchových nástrojů k opravě geometrie importované z jiného CAD softwaru. Úprava importované geometrie s použitím nástrojů pro povrchy. Použití prvku Volný tvar k vytvoření a přizpůsobení organických tvarů. Představení dostupných nástrojů pro analýzu geometrie dílů.
Learning Path
4 roků před
Vybrané základy tvorby skic v SOLIDWORKS. Vysvětlení rozdílů mezi zahájením skici na rovině a na rovinné ploše. Vztahy skici umožňují plně určit skicu a vyjádřit záměr návrhu. Automatické vztahy skici umožňují vyjádřit vztahy skici při vytváření skici profilu. Použití vztahů skici a kót k plnému určení skici. Základy tvorby 3D skic. Způsoby, jak využít skicu s více obrysy.
Learning Path
4 roků před
Learn multiple methods for creating and using SOLIDWORKS File Properties.
Learning Path
9 měsíců před
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
8 měsíců před
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation, which enables anyone to simulate a wide range of real world problems involving dynamics of fluids. Understand how to setup a Flow Simulation project, get familiar with the user interface, prepare assemblies for fluid simulations, define boundary conditions, goals and other important parts of the project, mesh geometries using both automated and manual approaches, postprocess results, and much more.
Learning Path
3 roků před