Katalog szkoleniowy
Używaj narzędzi wieloobiektowych, aby ułatwić sobie projektowanie części w SOLIDWORKS. Używaj narzędzia Połącz do łączenia objętości obiektów bryłowych. Projektuj części przez modelowanie rdzenia i tworzenie szyku. Rozdzielaj operacje na osobne obiekty w celu utworzenia wymaganych zaokrągleń. Twórz rozstrzelone widoki części wieloobiektowych. Modeluj wewnętrzne wycięcia jako operacje bryłowe, a następnie je odejmuj. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej na temat geometrii odniesienia, w tym płaszczyzn, punktów i krzywych. Twórz płaszczyzny oparte na istniejących płaszczyznach lub na geometrii modelu. Twórz punkty, osie i układy współrzędnych jako pomoc przy tworzeniu operacji i przy korzystaniu z narzędzi pomiarowych. Rzutuj szkic na szkic lub na ścianę, aby utworzyć krzywą 3D. Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu się przecinają. Twórz krzywe przez zestaw lokalizacji X, Y i Z względem początku układu współrzędnych. Twórz krzywe wyznaczone przez równanie matematyczne. Modeluj sprężynę za pomocą helisy o zmiennym skoku jako ścieżki dla wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki kabli elektrycznych między komponentami. Zapoznaj się z procesem rozpoczynania trasy elektrycznej. Wstawiaj i wykorzystuj uchwyty do wyznaczenia trasy. Twórz rysunki 2D trasy na podstawie złożeń 3D trasy elektrycznej. Zapamiętaj, że funkcja spłaszczania trasy służy do opracowywania rysunków 2D trasy na podstawie złożeń 3D. Importuj dane do podzespołu trasy elektrycznej za pomocą list od-do. Naucz się tworzyć sztywny kanał kablowy i trasę przewodów.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur grubościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Generuj automatycznie geometrię trasy instalacji z rur grubościennych. Twórz ręcznie naszkicowane w 3D trasy, aby zdefiniować przebieg instalacji z rur grubościennych. Dodawaj i orientuj łączniki rur grubościennych w linii. Dodawaj punkty złącza do trasy za pomocą narzędzia Podziel trasę. Twórz rysunki instalacji z rur grubościennych na podstawie złożeń instalacji z rur grubościennych.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj dodatkowe narzędzia pozwalające użyć wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur grubościennych między komponentami. Edytuj geometrię trasy i łączniki. Twórz trasy w określonej odległości od istniejącej powierzchni. Twórz dostosowane szablony złożenia wyznaczania trasy. Twórz i stosuj szablony specyfikacji trasy. Twórz nowe łączniki za pomocą Kreatora komponentów wyznaczania trasy. Naucz się importować pliki schematu technologicznego P i ID.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur cienkościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Twórz ortogonalne trasy rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami ze standardowymi łącznikami. Twórz i edytuj trasy elastycznych rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami. Twórz rysunki rur cienkościennych z odpowiednimi adnotacjami.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj część narzędzi pomagających wybierać komponenty i elementy. Zapoznaj się z technikami wyboru komponentów w złożeniu. Używaj otoczek złożenia jako komponentów odniesienia i wyboru.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj narzędzia, które pomagają w tworzeniu i spłaszczaniu części arkusza blachy. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części arkusza blachy. Poznaj, wykorzystuj i dostosowuj różne właściwości arkusza blachy. Dodawaj odgięcia krawędzi do części arkusza blachy. Dodawaj odgięcia dookolne do części arkusza blachy. Twórz złożone podwinięcia w częściach arkusza blachy w celu wzmocnienia części i wyeliminowania ostrych krawędzi. Odsuwaj istniejące odgięcie za pomocą operacji uskoku. Twórz wycięcia w częściach arkusza blachy. Poznaj opcje rozłożonego modelu i twórz rysunki rozłożonego modelu.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj wybrane narzędzia, które można wykorzystać z częściami arkusza blachy w SOLIDWORKS. Konwertuj zaimportowaną geometrię na operacje arkusza blachy w celu edycji i spłaszczania części. Twórz odgięcia wyciągnięte po ścieżce i przeglądaj powiązane opcje. Twórz części arkusza blachy przez wyciągnięcie po profilach między profilami szkicu. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części. Twórz operacje arkusza blachy w częściach konstrukcji spawanej. Eksportuj obiekty arkusza blachy do plików .dxf lub .dwg. Zapamiętaj, że narzędzia formowania służą do zginania, rozciągania lub formowania w inny sposób arkusza blachy. Poznaj i twórz tabele grubości oraz tabele zgięć specyficzne dla części arkusza blachy.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj SimulationXpress i naucz się wykonywać wstępną analizę naprężeń dla części. Zapoznaj się z SimulationXpress, aby być w stanie wykonywać analizy naprężeń dla części. Opanuj kroki analizy części. Używaj SimulationXpress, aby dostosować siatkę, a także wykonać, zinterpretować i zapisać symulację. Optymalizuj wymiary modelu w oparciu o wyniki analiz.
Learning Path
5 lata temu
Zdobądź wiedzę o wybranych elementach szkicu dostępnych w SOLIDWORKS. Twórz linie i linie środkowe jako elementy w szkicu. Twórz prostokąty jako elementy w szkicu. Twórz okręgi i łuki jako elementy w szkicu. Twórz elipsy i szczeliny jako elementy w szkicu. Twórz zaokrąglenia i sfazowania w szkicu. Szkicuj i kontroluj splajny.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj narzędzia, które ułatwiają przycinanie, wymiarowanie, kopiowanie i ponowne wykorzystanie szkiców. Przycinaj elementy szkicu w celu usunięcia zbędnej geometrii. Dodawaj wymiary przy użyciu narzędzia Inteligentny wymiar. Konwertuj i odsuwaj elementy szkicu w celu tworzenia parametrycznych elementów szkicu. Twórz odbicia lustrzane elementów w szkicu w trakcie lub po utworzeniu elementów. Używaj szkicu więcej niż raz przez wyprowadzenie go i skopiowanie.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawowe informacje o szkicowaniu w SOLIDWORKS. Poznaj różnicę pomiędzy rozpoczęciem szkicu na płaszczyźnie a rozpoczęciem go na ścianie planarnej. Używaj relacji szkicu do całkowitego zdefiniowania szkicu i uchwycenia intencji projektu. Używaj automatycznych relacji szkicu do wychwytywania intencji projektu podczas szkicowania profilu. Używaj relacji szkicu i wymiarów do całkowitego zdefiniowania szkicu. Poznaj podstawy szkicowania 3D. Poznaj sposoby wykorzystania szkicu z wieloma konturami.
Learning Path
5 lata temu
Learn more about SOLIDWORKS CAM, which is a fully integrated, Knowledge Based technology that allows you to integrate design and manufacturing processes under one system.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej na temat najważniejszych funkcji programu SOLIDWORKS Composer.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej na temat SOLIDWORKS Costing, aby móc obliczać koszty produkcji określonych części. Używaj narzędzia Costing do określania kosztu części obrabianych. Używaj narzędzia Costing do określania kosztu części arkusza blachy.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawowe informacje o rysunkach SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do rysunków i opisywania szczegółów (wymiarowania). Wyprowadzaj widoki rysunków z istniejących widoków rysunków. Twórz wiele typów widoków przekroju w rysunku. Twórz adnotacje i bloki w rysunku. Dodawaj i modyfikuj wymiary w rysunku. Twórz formaty i szablony arkusza sprzyjające spójności rysunku. Dodawaj tabele ogólne i tabele otworów do rysunków.
Learning Path
5 lata temu
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj SOLIDWORKS MBD. Zacznij od informacji podstawowych na temat SOLIDWORKS MBD. Zapoznaj się z narzędziami DimXpert Wymiarów. Poznaj zaawansowane techniki pracy z DimXpert Wymiarów i naucz się porządkować informacje o produkcji i produktach (PMI). Używaj DimXpert Wymiarów w złożeniach. Używaj schematu autowymiarowania. Definiuj modele w 3D przy użyciu narzędzi PMI. Używaj widoków adnotacji do porządkowania informacji PMI. Twórz widoki 3D w częściach i złożeniach. Zapoznaj się z Edytorem szablonów 3D PDF. Publikuj i wykorzystuj pliki 3D PDF oraz eDrawings. Dowiedz się więcej o zaawansowanych możliwościach formatu 3D PDF. Zapoznaj się z trzema badaniami dotyczącymi używania SOLIDWORKS MBD.
Learning Path
5 lata temu
Oprogramowanie SOLIDWORKS Utilities jest zestawem narzędzi, które pozwalają na dokładne badanie geometrii modelu bryłowego i przeprowadzanie porównań z innymi modelami. Naucz się porównywać dwie podobne listy materiałów (LM). Znajduj i zastępuj tekst w adnotacjach rysunku. Identyfikuj różnice w operacjach między dwiema podobnymi częściami. Identyfikuj różnice w geometrii między dwiema podobnymi częściami. Kopiuj właściwości operacji do innych operacji.
Learning Path
5 lata temu
Oprogramowanie SOLIDWORKS Utilities jest zestawem narzędzi, które pozwalają na dokładne badanie geometrii modelu bryłowego i przeprowadzanie porównań z innymi modelami. Odnajduj i modyfikuj lub wygaszaj operacje. Analizuj model pod kątem potencjalnych problemów z topografią. Naucz się wybierać dowolny typ elementu modelu. Wyszukuj raporty utworzone przez SolidWorks Utilities i zarządzaj nimi. Weryfikuj symetrię modelu.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej o używaniu powierzchni w SOLIDWORKS. Poznaj koncepcje pracy z powierzchniami. Twórz modele o cienkich ścianach przy użyciu różnorodnych technik obróbki powierzchni. Twórz skomplikowane łączenia w punktach przecięcia powierzchni. Łącz ściany modelu za pomocą operacji powierzchni. Używaj narzędzi powierzchni do usuwania problemów w geometrii zaimportowanej z innych programów CAD. Edytuj zaimportowaną geometrię za pomocą narzędzi obróbki powierzchni. Używaj operacji swobodnego formowania, aby tworzyć i dostosowywać kształty organiczne. Poznaj narzędzia dostępne do oceny geometrii części.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Twórz spoiny pachwinowe i ściegi spoin w części. Zapamiętaj, że operacje członów konstrukcyjnych w modelach konstrukcji spawanych wykorzystują profile członów konstrukcyjnych do generowania obiektów części.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj wybrane narzędzia, które można wykorzystać z konstrukcjami spawanymi w częściach SOLIDWORKS. Naucz się tworzyć człony konstrukcyjne dla modelu konstrukcji spawanej. Zapoznaj się ze złożonym przycinaniem i wydłużaniem modeli konstrukcji spawanych. Naucz się używać układu siatki jako geometrii odniesienia. Opisuj szczegóły rysunku konstrukcji spawanej przy użyciu funkcji charakterystycznych dla konstrukcji spawanych. Twórz operacje arkusza blachy w częściach konstrukcji spawanej.
Learning Path
5 lata temu