SustainabilityXpress szacuje ślad węglowy modelu, energię zużywaną podczas jego eksploatacji, zakwaszanie powietrza i eutrofizację wody. Analiza obejmuje informacje takie, jak zastosowany materiał, proces wytwórczy, obszar produkcji, obszar użycia i koniec żywotności. Poznaj sposoby oddziaływania różnych materiałów i procesów produkcyjnych na środowisko w kontekście projektu. Wprowadzaj informacje dotyczące wykorzystania produktu w celu określenia wartości transportu i końca żywotności. Interpretuj informacje wyświetlane na wykresach oddziaływania na środowisko. Dowiedz się, jak określić linię bazową oddziaływania na środowisko w celu porównywania zmian. Generuj raporty dotyczące wyniku Sustainability.
Lesson
3 lata temu
This lesson contains exercises so you can improve your proficiency with Features and Parts before taking the Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) exam. There are 12 practice exercises for Features and Parts so this is the first of two lessons containing these exercises.
Lesson
1 rok temu
This lesson contains exercises so you can improve your proficiency with Features and Parts before taking the Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) exam. There are 12 practice exercises for Features and Parts so this is the second of two lessons containing these exercises.
Lesson
1 rok temu
Automate the conversion of imported part geometry into a SOLIDWORKS feature-based, parametric model. Open an imported data file in SOLIDWORKS. Use the Import Diagnostics tool to repair imported geometry. View the FeatureWorks options. Use the Automatic feature Recognition Mode. Map the features to the part model. Guide the Automatic Recognition Mode for the best results.
Lesson
1 rok temu
Control the conversion of imported part geometry into a SOLIDWORKS feature-based parametric model by converting specific features interactively. Interactively convert feature types. Convert features types that cannot be used with automated methods. Recognize multiple similar features at the same time. Re-recognize geometry and change it to a different type. Add patterns from the list of recognized features.
Lesson
1 rok temu
Use Volume features to recognize geometry that does not match any other feature type. The volume feature can be replaced with a standard SOLIDWORKS feature. Recognize volume features. Recognize boss and cut revolve features. Use the Up To Face option with cut extrudes. Replace volume features with standard cut features. Edit the mapped features.
Lesson
1 rok temu
Convert imported sheet metal part geometry into SOLIDWORKS feature-based, sheet metal, parametric models. Recognize common sheet metal features such as Base Flanges and Sketched Bends. Flatten the result to view the flat pattern. Use a hybrid approach combining the automatic and interactive methods.
Lesson
1 rok temu
Convert imported assembly and multibody geometry into SOLIDWORKS feature-based, parametric models. Recognize imported assembly geometry as multiple parts. Use Edit Feature to recognize only selected features from the part. Use child features to recognize multiple features with a single selection.
Lesson
1 rok temu
Utwórz animację w celu symulacji nawijania kabla z jednego bębna na inny. Użyj helisy, płaszczyzny odniesienia i wyciągnięcia po ścieżce w celu utworzenia modelu kabla. Zdefiniuj równania w celu zmodyfikowania geometrii i przeprowadzenia symulacji nawijania kabla. Utwórz animację. Użyj helisy, płaszczyzn odniesienia i operacji wyciągnięcia po ścieżce w celu utworzenia modelu kabla. Zdefiniuj równania w celu zmodyfikowania geometrii. Zmieniaj stopniowo wartość wiązania za pomocą menedżera ruchu MotionManager.
Lesson
1 rok temu
Utwórz helisę o zmiennym skoku, której użyjesz jako ścieżki dla operacji wyciągnięcia po ścieżce. Dowiedz się więcej o opcjach dostępnych do definiowania kształtu helisy o zmiennym skoku. Utwórz helisę o zmiennym skoku. Ustaw szkice profilu i ścieżki odpowiednio do operacji wyciągnięcia po ścieżce. Utwórz płaszczyznę prostopadłą do krzywej w danym punkcie.
Lesson
1 rok temu
Zastosuj zaokrąglenie naroża do wierzchołków, w których schodzą się co najmniej trzy krawędzie. Z użyciem zaokrągleń naroża można tworzyć wyraźniejsze łączenia na wierzchołkach. Dodaj wartości naroża do wierzchołków, w których schodzą się co najmniej trzy krawędzie.
Lesson
1 rok temu
Użyj technik obróbki powierzchni do utworzenia dostosowanych łączeń, jeśli zaokrąglenia przynoszą niepożądane wyniki. Usuń zbędne ściany z modelu za pomocą polecenia Usuń ścianę. Użyj krzywizn ściany i szkiców do utworzenia granic przycinających. Przytnij ściany w celu utworzenia czystej granicy dla łączenia. Użyj polecenia Wypełnienie powierzchni, aby utworzyć powierzchnię styczną do wszystkich przylegających ścian. Użyj polecenia Połącz powierzchnie, aby połączyć obiekty powierzchniowe w modelu. Użyj polecenia Pogrubienie, aby przekształcić powierzchnie w geometrię bryłową.
Lesson
1 rok temu
Utwórz operację przecięcia w celu odzwierciedlenia płynu w butelce. Następnie użyj narzędzia właściwości masy do określenia objętości utworzonej operacji. Utwórz konfigurację w celu odzwierciedlenia płynu w butelce. Utwórz płaszczyznę odniesienia w celu odzwierciedlenia poziomu napełnienia butelki. Użyj operacji przecięcia w celu utworzenia modelu płynu w butelce. Użyj właściwości masy, aby określić objętość obiektu bryłowego.
Lesson
1 rok temu
Twórz zaokrąglenia ścian w celu zmodyfikowania i naprawienia importowanej geometrii. Definiuj rozmiar i kształt zaokrąglenia przy użyciu wybranych ścian i krawędzi zamiast stałej wartości promienia. Używaj opcji takich, jak Krzywizna ciągła, Stała szerokość, Styczne rozejście się i Linie graniczne w celu zdefiniowania zaokrąglenia ściany. Modyfikuj importowaną geometrię za pomocą zaokrąglenia ściany. Zapewniaj ciągłość krzywizny ze ścianami przylegającymi do zaokrąglenia. Ustawiaj stałą długość cięciwy zaokrąglenia. Definiuj krawędź zatrzymania lub linię graniczną dla zaokrąglenia ściany.
Lesson
1 rok temu
Zastosuj opcje do zaokrągleń o stałym promieniu w celu zmodyfikowania przylegających operacji, ścian i krawędzi. Użyj opcji kontrolowania geometrii w zaokrągleniu o stałym promieniu. Zachowaj lub wyeliminuj operacje zawarte w obszarze zaokrąglenia. Ustaw typ przejścia w celu określenia sposobu zachowania zaokrągleń, kiedy są większe od dostępnego miejsca. Wygładź narożniki, w których schodzą się krawędzie dwóch zaokrągleń.
Lesson
1 rok temu
Twórz szkice 3D, używając domyślnego układu współrzędnych modelu w celu określenia orientacji elementów szkicu. Dodawaj relacje i wymiary, aby ograniczyć rozmiar elementów szkicu. Podczas szkicowania używaj informacji zwrotnych wyświetlanych na ekranie. Używaj płaszczyzn w celu ustawienia orientacji elementów szkicu 3D. Zmieniaj płaszczyznę szkicu przez naciśnięcie klawisza Tab lub za pomocą płaszczyzny albo ściany planarnej. Wyświetlaj wiele okienek ekranu w celu modyfikacji elementów szkicu 3D.
Lesson
1 rok temu
Utwórz zaokrąglenie o zmiennym promieniu, jeśli ustawiasz wartość promienia w wybranych wierzchołkach i punktach kontrolnych. Można również ustawić promień zerowy, aby wymusić zejście się zaokrąglenia w punkcie. Twórz zaokrąglenia, w przypadku których promień zmienia się wzdłuż wybranej krawędzi. Modyfikuj wartość promienia w wierzchołkach lub punktach kontrolnych. Twórz zaokrąglenia o zerowym promieniu, w przypadku których zaokrąglenie musi schodzić się w punkcie.
Lesson
1 rok temu
Użyj operacji wyciągnięcia po profilach lub operacji granicy, aby utworzyć przejście, które dobrze połączy się z otaczającą geometrią. Ustaw opcje styczności dla operacji granicy w celu dopasowania do krzywizny sąsiednich ścian. Połącz dwie części modelu, które mają różne profile. Zbadaj opcje budowy operacji granicy.
Lesson
1 rok temu
Rzutuj szkic na inny szkic, aby utworzyć krzywą odzwierciedlającą koszyczek na butelkę na wodę. Utwórz szkice odzwierciedlające ogólny kształt butelki na wodę. Rzutuj jeden szkic na inny, aby utworzyć krzywą 3D. Utwórz operację wyciągnięcia po ścieżce, używając krzywej 3D jako ścieżki.
Lesson
1 rok temu
Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu przecinają płaszczyznę szkicu lub siebie nawzajem. Tych szkiców można użyć do ustalenia kątów pochylenia, oceny krzywizny, jako ścieżki wyciągnięcia po ścieżce itd. Twórz elementy szkicu 2D, gdzie wybrane ściany przecinają płaszczyznę szkicu. Twórz elementy szkicu 3D, gdzie wybrane ściany przecinają się nawzajem.
Lesson
1 rok temu
Kopiuj i wyprowadzaj szkice, aby użyć oryginalnego szkicu więcej niż raz. Skopiowany szkic nie jest związany z oryginalnym, natomiast szkic wyprowadzony zmienia się, gdy zmianie ulega szkic oryginalny. Utwórz wyprowadzony szkic, który zachowa kształt szkicu oryginalnego. Skopiuj szkic. Zmodyfikuj położenie i wymiary szkicu. Utwórz wyciągnięcie po profilach przez trzy szkice profili.
Lesson
1 rok temu
Wyciągnięcie po profilach tworzy operację poprzez utworzenie przejść pomiędzy profilami. Wyciągnięciem po profilach może być baza, dodanie, wycięcie lub powierzchnia. Wymagany efekt można osiągnąć, określając powiązania i parametry połączenia. Utwórz podstawową operację wyciągnięcia po profilach między dwoma profilami. Udoskonal kształt za pomocą krzywej linii środkowej, powiązań końcowych i punktów połączenia. Wybierz odpowiednio profile wyciągnięcia po profilach i punkty połączenia.
Lesson
1 rok temu
Poznaj najlepsze praktyki w zakresie tworzenia szkiców profilu wyciągnięcia po ścieżce. Dodawaj relacje między elementami szkicu profilu a krzywymi prowadzącymi. Twórz relacje szkicu zapewniające prawidłowy kształt profilu wzdłuż całej ścieżki. Konfiguruj ścieżkę i krzywe prowadzące przed utworzeniem szkicu profilu. Dodawaj relacje przebicia pomiędzy krzywymi prowadzącymi a szkicem profilu. Twórz operacje wyciągnięcia po ścieżce za pomocą krzywych prowadzących. Używaj relacji prostopadłych i równoległych w celu zdefiniowania profilu wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 rok temu
Dowiedz się więcej na temat opcji wyciągnięcia po ścieżce sterujących orientacją i skręceniem profilu wyciągnięcia po ścieżce wzdłuż ścieżki wyciągnięcia. Konfiguruj opcje orientacji/skręcenia tak, aby kontrolować profil wyciągnięcia po ścieżce. Poznaj różnicę między opcjami „Idź za ścieżką” i „Utrzymaj stałą normalną”. Używaj załamań krzywizny, aby obserwować skręcenie w profilu wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 rok temu