Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o szkicowaniu, operacjach, równaniach, właściwościach masy, złożeniach, wiązaniach i innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWP.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy tworzenia animacji w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z koncepcjami pracy z animacjami. Twórz i dodawaj animacje sprężyny. Twórz i dodawaj animacje odwijania kabla z bębna. Twórz animacje złożenia z perspektywy pierwszej osoby.
Learning Path
5 lata temu
Narzędzia wiązań w złożeniach pozwalają na wygodne i intuicyjne składanie komponentów z inteligentnymi założeniami i powtarzalnymi opcjami. Automatyzuj wiązania podczas dodawania komponentu do złożenia. Używaj inteligentnych wiązań do wiązania istniejących komponentów. Używaj inteligentnych wiązań z krawędziami kołowymi do generowania wielu wiązań jednocześnie. Twórz wiele wiązań ze wspólnym odniesieniem w trybie wielowiązania w ramach polecenia Wiązanie. Poznaj różne techniki edycji operacji wiązań. Używaj polecenia Kopiuj z wiązaniami do tworzenia nowych wystąpień komponentów wraz z ich wiązaniami. Zapamiętaj, że niektóre odniesienia wiązania dla skopiowanych wiązań są powtarzane. Zapamiętaj, że niektóre skopiowane wiązania wymagają nowych odniesień wiązania.
Learning Path
5 lata temu
Zbadaj aspekty rysunków, które odnoszą się do rysunków złożeń. Twórz widoki rysunków złożeń. Twórz i modyfikuj tabele LM w rysunku złożenia. Łącz notatki z wymiarami i dostosowanymi właściwościami. Poprawiaj wydajność systemu i wydajność graficzną rysunków.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj narzędzia pomocne przy przenoszeniu komponentów, rozstrzeliwaniu i budowaniu złożeń. Przenoś i obracaj komponenty, wykrywaj kolizje i sprawdzaj prześwit. Używaj narzędzi do wykrywania potencjalnych problemów w złożeniu. Używaj polecenia Widok rozstrzelony z modelem złożenia. Zapamiętaj, że zależności dynamiczne pozwalają na interakcję komponentów w ruchu. Automatycznie dodawaj łączniki do złożenia. Monitoruj określone właściwości modelu za pomocą sensorów. Używaj zmiennych globalnych i równań do kontroli wymiarów w złożeniach.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj narzędzia, które pomagają m.in. kontrolować wyglądy i używać konfiguracji w złożeniach. Twórz odbicia lustrzane komponentów złożenia względem płaszczyzny lub ściany planarnej. Kontroluj właściwości wizualne za pomocą stanów wyświetlania. Naucz się stosować kolor, teksturę itp. do komponentu, ściany, operacji, obiektu albo części. Wyświetlaj, sortuj i wybieraj komponenty złożenia według właściwości. Używaj konfiguracji do odzwierciedlania wersji złożenia. Używaj tabel konfiguracji do konfigurowania komponentów i wiązań. Używaj konfiguracji SpeedPak do poprawy wydajności. Używaj otoczek złożenia jako komponentów odniesienia i narzędzi wyboru. Zapamiętaj, że projekt złożenia oparty na układzie służy do tworzenia pełnych złożeń opartych na blokach szkicu.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawowe informacje o złożeniach SOLIDWORKS. Buduj złożenia poprzez dodanie i powiązanie istniejących komponentów. Wiąż komponenty w złożeniu za pomocą standardowych wiązań, takich jak wiązania wspólne, wiązania koncentryczne itd. Zdobądź wiedzę o częściach modelu w kontekście złożenia.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj niektóre podstawowe operacje wykorzystywane w częściach SOLIDWORKS. Wydłużaj profile szkicu, aby utworzyć wyciągnięcia dodania w celu dodania materiału i wyciągnięcia wycięcia w celu usunięcia materiału. Obracaj profile szkicu wokół osi w celu dodania lub usunięcia materiału. Twórz zaokrąglone lub sfazowane krawędzie za pomocą odpowiednio zaokrągleń lub sfazowań. Twórz otwory o standardowych rozmiarach za pomocą operacji z Kreatora otworów. Przenoś profil szkicu wzdłuż ścieżki, aby utworzyć operację wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Expert. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat zaawansowanych operacji, projektowania złożeń od góry w dół, modyfikowania importowanych części, części wieloobiektowych i innych zagadnień objętych egzaminem CSWE.
Learning Path
5 lata temu
Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu, aby przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego SOLIDWORKS Professional. Wymodeluj część dla jednego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP. Zmodyfikuj część dla innego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP. Utwórz złożenie dla końcowego fragmentu przykładowego egzaminu CSWP.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z narzędzi rysowania. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat widoków rysunku, wymiarów, adnotacji, tabel LM i innych oraz innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z narzędzi rysowania. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z narzędzi formy. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej o pochyleniu, rdzeniu, gnieździe, powierzchniach zamknięcia stykowego, liniach neutralnych oraz innych zagadnieniach objętych egzaminem CSWPA z narzędzi formy. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z arkusza blachy. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat odgięcia bazowego, odgięcia krawędzi, szkicu zgięcia, zamkniętych narożników i innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z arkusza blachy. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z obróbki powierzchni. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat łączenia, wydłużania, przycinania i usuwania ścian, powierzchni granicznych oraz innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z obróbki powierzchni. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
5 lata temu
Zapoznaj się z tymi modułami szkoleniowymi, aby przygotować się do egzaminu CSWPA z konstrukcji spawanych. Poznaj obszary oprogramowania SOLIDWORKS, które trzeba przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu. Dowiedz się więcej na temat członów konstrukcyjnych, wzmocnień, zamknięć końców, zaokrągleń i ściegów spoin oraz innych zagadnień objętych egzaminem CSWPA z konstrukcji spawanych. Przejrzyj pytania z przykładowego egzaminu.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj różne typy operacji zaokrąglenia, które można wykorzystać do zaokrąglania krawędzi i narożników. Twórz zaokrąglenia o stałym promieniu wzdłuż wybranych krawędzi. Używaj zaokrągleń o zmiennym promieniu, aby zróżnicować promień wzdłuż wybranej krawędzi. Twórz i przeglądaj opcje dla zaokrągleń ścian. Używaj zaokrągleń naroża, aby łączyć wierzchołki w miejscu styku krawędzi. Rozdzielaj operacje na osobne obiekty w celu utworzenia wymaganych zaokrągleń. Łącz ściany modelu za pomocą operacji powierzchni. Używaj opcji kontrolowania geometrii w zaokrągleniu o stałym promieniu.
Learning Path
5 lata temu
Szyki powtarzają wybrane operacje, ściany lub obiekty w tablicy. Twórz kopie operacji w jednym lub dwóch kierunkach liniowych. Twórz kopie operacji w jednym lub dwóch kierunkach kołowych. Twórz odbicia lustrzane operacji lub obiektów względem płaszczyzny albo ściany planarnej. Badaj szyki oparte na szkicu, oparte na tabeli, oparte na krzywej i szyki wypełnienia.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej o operacjach wyciągnięcia po ścieżce i różnych opcjach sterowania tymi operacjami. Przenoś profil szkicu wzdłuż ścieżki, aby utworzyć operację wyciągnięcia po ścieżce. Poznaj najlepsze praktyki w zakresie tworzenia szkiców profilu wyciągnięcia po ścieżce. Kontroluj orientację i skręcenie profilu wyciągnięcia po ścieżce wzdłuż ścieżki. Kontroluj skręcenie profilu wzdłuż ścieżki wyciągnięcia po ścieżce. Modeluj sprężynę za pomocą helisy o zmiennym skoku jako ścieżki dla wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
5 lata temu
Learn how to convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj narzędzia projektowania form w SOLIDWORKS. Zapoznaj się z wprowadzeniem do projektowania części konstrukcji spawanych. Twórz listy elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Analizuj grubość części, aby zidentyfikować możliwe wady. Identyfikuj obszary podcięcia na formowanych częściach. Twórz operacje linii neutralnej w części. Używaj powierzchni zamknięcia stykowego do zamykania otwartych obszarów formowania. Twórz powierzchnie neutralne za pomocą linii neutralnych. Twórz powierzchnie blokujące na formach i złożeniach form. Używaj polecenia Rdzeń do tworzenia rdzeni bocznych dla form w obszarach uwięzionych.
Learning Path
5 lata temu
Używaj narzędzi wieloobiektowych, aby ułatwić sobie projektowanie części w SOLIDWORKS. Używaj narzędzia Połącz do łączenia objętości obiektów bryłowych. Projektuj części przez modelowanie rdzenia i tworzenie szyku. Rozdzielaj operacje na osobne obiekty w celu utworzenia wymaganych zaokrągleń. Twórz rozstrzelone widoki części wieloobiektowych. Modeluj wewnętrzne wycięcia jako operacje bryłowe, a następnie je odejmuj. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części.
Learning Path
5 lata temu
Dowiedz się więcej na temat geometrii odniesienia, w tym płaszczyzn, punktów i krzywych. Twórz płaszczyzny oparte na istniejących płaszczyznach lub na geometrii modelu. Twórz punkty, osie i układy współrzędnych jako pomoc przy tworzeniu operacji i przy korzystaniu z narzędzi pomiarowych. Rzutuj szkic na szkic lub na ścianę, aby utworzyć krzywą 3D. Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu się przecinają. Twórz krzywe przez zestaw lokalizacji X, Y i Z względem początku układu współrzędnych. Twórz krzywe wyznaczone przez równanie matematyczne. Modeluj sprężynę za pomocą helisy o zmiennym skoku jako ścieżki dla wyciągnięcia po ścieżce.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki kabli elektrycznych między komponentami. Zapoznaj się z procesem rozpoczynania trasy elektrycznej. Wstawiaj i wykorzystuj uchwyty do wyznaczenia trasy. Twórz rysunki 2D trasy na podstawie złożeń 3D trasy elektrycznej. Zapamiętaj, że funkcja spłaszczania trasy służy do opracowywania rysunków 2D trasy na podstawie złożeń 3D. Importuj dane do podzespołu trasy elektrycznej za pomocą list od-do. Naucz się tworzyć sztywny kanał kablowy i trasę przewodów.
Learning Path
5 lata temu
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur grubościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Generuj automatycznie geometrię trasy instalacji z rur grubościennych. Twórz ręcznie naszkicowane w 3D trasy, aby zdefiniować przebieg instalacji z rur grubościennych. Dodawaj i orientuj łączniki rur grubościennych w linii. Dodawaj punkty złącza do trasy za pomocą narzędzia Podziel trasę. Twórz rysunki instalacji z rur grubościennych na podstawie złożeń instalacji z rur grubościennych.
Learning Path
5 lata temu