SustainabilityXpress szacuje ślad węglowy modelu, energię zużywaną podczas jego eksploatacji, zakwaszanie powietrza i eutrofizację wody. Analiza obejmuje informacje takie, jak zastosowany materiał, proces wytwórczy, obszar produkcji, obszar użycia i koniec żywotności. Poznaj sposoby oddziaływania różnych materiałów i procesów produkcyjnych na środowisko w kontekście projektu. Wprowadzaj informacje dotyczące wykorzystania produktu w celu określenia wartości transportu i końca żywotności. Interpretuj informacje wyświetlane na wykresach oddziaływania na środowisko. Dowiedz się, jak określić linię bazową oddziaływania na środowisko w celu porównywania zmian. Generuj raporty dotyczące wyniku Sustainability.
Lesson
3 lata temu
Wstaw redukcyjny trójnik wylotu do istniejącej trasy i ustaw jego orientację za pomocą skrótów klawiaturowych oraz triady. Użyj narzędzia Automatyczna trasa do połączenia rur grubościennych będących wynikiem dodatkowej operacji. Dodaj łączniki w linii do istniejących tras. Użyj skrótów klawiaturowych i triady w celu zorientowania i ustawienia łącznika w linii.
Lesson
3 lata temu
Review a variety of 3D solid modeling tools exclusively for DraftSight Premium. Learn to use some common 3D tools to create simple primitive shapes and complex custom 3D geometries. Create 3D basic geometric forms such as Box, Wedge, Cylinder, Sphere, and Torus. Generate sketch-based or complex 3D shapes using Extrude, Revolve, Sweep, PolySolid, Push and Pull, and Loft.
Lesson
2 lata temu
Create some very complex 3D surfaces or geometries by defining a mesh with custom contours and numerous editable points for better control and design. Create basic primitive mesh shapes as a starting point to the design. Generate individual mesh faces using 3D Face tool. Control a network of mesh points by defining an outer perimeter with the Edge Mesh tool to fill it in. Use the 3D Mesh command allowing to define the location of every point in a mesh.
Lesson
2 lata temu
Manipulate the 3D Model view properly to work on the geometry as intended. Use a variety of tools to enable rotating the model freely, updating the model view type and to add custom coordinates systems to get the right location and angle. View the 3D model at different angles such as Top, Bottom, Left and various isometric angles. Use the computer mouse or orbit command to freely pan, zoom and rotate the 3D model. Learn to view with different view types such as Wireframe, Hidden, Gouraud, Flat with Edges, etc. Setup custom coordinates systems with CCS defining based on a view or entity.
Lesson
2 lata temu
Define an accurate 2D profile or sketch using Geometric and/or Dimensional Constraints. Geometric Constraints create and uphold relationships between sketch entities while Dimensional Constraints specify distances or angles between the sketch entities. Assign Geometric Constraints such as Horizontal, Vertical, Coincident, Perpendicular, Parallel, Tangent, etc. Create Dimensional Constraints with numeric values with labels. Manage Dimensional Constraints for edit, delete and create user-defined parameters.
Lesson
2 lata temu
Bloki grupują elementy szkicu i wymiary razem, aby wspólnie przemieszczały się w szkicu. W połączeniu ze szkicem układu pozwalają przejść bezpośrednio od szkicu złożenia do pełnego złożenia. Utwórz, wyedytuj i zapisz bloki. Utwórz szkic układu złożenia za pomocą bloków. Zbuduj komponenty złożenia na bazie istniejących bloków.
Lesson
2 lata temu
Get the models closer to the finished geometry by learning to modify, remove, combine, slice or replicate the 3D geometries. Use Boolean operations such as Union and Subtract. Reshape the edges of 3D geometries using Fillet Edges or Chamfer Edges with different options. Remove or split the material of 3D geometries using the Slice tool Replicate geometry in multiple instances throughout the design with Mirror 3D and Pattern 3D
Lesson
2 lata temu
Twórz i stosuj dostosowane szablony specyfikacji wyznaczania trasy, korzystając z menedżera Routing Library Manager. Określaj rozmiary i harmonogram segmentów rury. Wybieraj rury i kolanka z bazy danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych. Wstawiaj komponenty trasy z szablonu specyfikacji wyznaczania trasy.
Lesson
2 lata temu
Utwórz helisę o zmiennym skoku, której użyjesz jako ścieżki dla operacji wyciągnięcia po ścieżce. Dowiedz się więcej o opcjach dostępnych do definiowania kształtu helisy o zmiennym skoku. Utwórz helisę o zmiennym skoku. Ustaw szkice profilu i ścieżki odpowiednio do operacji wyciągnięcia po ścieżce. Utwórz płaszczyznę prostopadłą do krzywej w danym punkcie.
Lesson
1 rok temu
Zastosuj zaokrąglenie naroża do wierzchołków, w których schodzą się co najmniej trzy krawędzie. Z użyciem zaokrągleń naroża można tworzyć wyraźniejsze łączenia na wierzchołkach. Dodaj wartości naroża do wierzchołków, w których schodzą się co najmniej trzy krawędzie.
Lesson
1 rok temu
Twórz szkice 3D, używając domyślnego układu współrzędnych modelu w celu określenia orientacji elementów szkicu. Dodawaj relacje i wymiary, aby ograniczyć rozmiar elementów szkicu. Podczas szkicowania używaj informacji zwrotnych wyświetlanych na ekranie. Używaj płaszczyzn w celu ustawienia orientacji elementów szkicu 3D. Zmieniaj płaszczyznę szkicu przez naciśnięcie klawisza Tab lub za pomocą płaszczyzny albo ściany planarnej. Wyświetlaj wiele okienek ekranu w celu modyfikacji elementów szkicu 3D.
Lesson
1 rok temu
Utwórz zaokrąglenie o zmiennym promieniu, jeśli ustawiasz wartość promienia w wybranych wierzchołkach i punktach kontrolnych. Można również ustawić promień zerowy, aby wymusić zejście się zaokrąglenia w punkcie. Twórz zaokrąglenia, w przypadku których promień zmienia się wzdłuż wybranej krawędzi. Modyfikuj wartość promienia w wierzchołkach lub punktach kontrolnych. Twórz zaokrąglenia o zerowym promieniu, w przypadku których zaokrąglenie musi schodzić się w punkcie.
Lesson
1 rok temu
Użyj operacji wyciągnięcia po profilach lub operacji granicy, aby utworzyć przejście, które dobrze połączy się z otaczającą geometrią. Ustaw opcje styczności dla operacji granicy w celu dopasowania do krzywizny sąsiednich ścian. Połącz dwie części modelu, które mają różne profile. Zbadaj opcje budowy operacji granicy.
Lesson
1 rok temu
Rzutuj szkic na inny szkic, aby utworzyć krzywą odzwierciedlającą koszyczek na butelkę na wodę. Utwórz szkice odzwierciedlające ogólny kształt butelki na wodę. Rzutuj jeden szkic na inny, aby utworzyć krzywą 3D. Utwórz operację wyciągnięcia po ścieżce, używając krzywej 3D jako ścieżki.
Lesson
1 rok temu
Twórz szkice 2D lub 3D, w których ściany modelu przecinają płaszczyznę szkicu lub siebie nawzajem. Tych szkiców można użyć do ustalenia kątów pochylenia, oceny krzywizny, jako ścieżki wyciągnięcia po ścieżce itd. Twórz elementy szkicu 2D, gdzie wybrane ściany przecinają płaszczyznę szkicu. Twórz elementy szkicu 3D, gdzie wybrane ściany przecinają się nawzajem.
Lesson
1 rok temu
Kopiuj i wyprowadzaj szkice, aby użyć oryginalnego szkicu więcej niż raz. Skopiowany szkic nie jest związany z oryginalnym, natomiast szkic wyprowadzony zmienia się, gdy zmianie ulega szkic oryginalny. Utwórz wyprowadzony szkic, który zachowa kształt szkicu oryginalnego. Skopiuj szkic. Zmodyfikuj położenie i wymiary szkicu. Utwórz wyciągnięcie po profilach przez trzy szkice profili.
Lesson
1 rok temu
Twórz i modyfikuj splajny za pomocą punktów splajnu, relacji, wieloboków kontroli i uchwytów splajnu. Splajny mogą mieć wiele punktów splajnu i muszą mieć co najmniej dwa takie punkty. Twórz szkice ze splajnami. Edytuj liczbę punktów splajnu. Modyfikuj kształt splajnów za pomocą relacji, wieloboków kontroli i uchwytów splajnu.
Lesson
1 rok temu
Wyciągnięcie po profilach tworzy operację poprzez utworzenie przejść pomiędzy profilami. Wyciągnięciem po profilach może być baza, dodanie, wycięcie lub powierzchnia. Wymagany efekt można osiągnąć, określając powiązania i parametry połączenia. Utwórz podstawową operację wyciągnięcia po profilach między dwoma profilami. Udoskonal kształt za pomocą krzywej linii środkowej, powiązań końcowych i punktów połączenia. Wybierz odpowiednio profile wyciągnięcia po profilach i punkty połączenia.
Lesson
1 rok temu
Poznaj najlepsze praktyki w zakresie tworzenia szkiców profilu wyciągnięcia po ścieżce. Dodawaj relacje między elementami szkicu profilu a krzywymi prowadzącymi. Twórz relacje szkicu zapewniające prawidłowy kształt profilu wzdłuż całej ścieżki. Konfiguruj ścieżkę i krzywe prowadzące przed utworzeniem szkicu profilu. Dodawaj relacje przebicia pomiędzy krzywymi prowadzącymi a szkicem profilu. Twórz operacje wyciągnięcia po ścieżce za pomocą krzywych prowadzących. Używaj relacji prostopadłych i równoległych w celu zdefiniowania profilu wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 rok temu
Dowiedz się więcej na temat opcji wyciągnięcia po ścieżce sterujących orientacją i skręceniem profilu wyciągnięcia po ścieżce wzdłuż ścieżki wyciągnięcia. Konfiguruj opcje orientacji/skręcenia tak, aby kontrolować profil wyciągnięcia po ścieżce. Poznaj różnicę między opcjami „Idź za ścieżką” i „Utrzymaj stałą normalną”. Używaj załamań krzywizny, aby obserwować skręcenie w profilu wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 rok temu
Skonfiguruj opcje operacji wyciągnięcia po ścieżce, aby kontrolować orientację i skręcenie profilu wzdłuż ścieżki. Używaj załamań krzywizny, aby ocenić krzywiznę ścieżek i krzywych prowadzących. Kontroluj skręcenie profilu wzdłuż ścieżki wyciągnięcia po ścieżce.
Lesson
1 rok temu
Twórz krzywe przez serię punktów X, Y i Z, które należy wpisać w oknie dialogowym lub zaimportować z pliku tekstowego ASCII. Twórz krzywe, wpisując współrzędne X, Y i Z dla punktów przelotowych krzywej. Importuj zestaw punktów krzywej X, Y i Z dla punktów przelotowych krzywej. Konwertuj krzywe na elementy szkicu.
Lesson
1 rok temu
Twórz krzywe 2D lub 3D zdefiniowane przez równania matematyczne. Krzywa może być jawna, gdy y jest funkcją x, lub parametryczna, gdy x, y i z są funkcjami t. Twórz splajny 3D za pomocą parametrycznego równania matematycznego. Twórz operacje wyciągnięcia po ścieżce za pomocą jednego splajnu 3D jako ścieżki i drugiego jako krzywej prowadzącej.
Lesson
1 rok temu