Katalog szkoleniowy
Ta seria dotyczy hierarchii kontaktów, złączy kołkowych i złączy sprężynowych. Stosuj materiały do złączy kołkowych w celu przeprowadzenia analizy wytrzymałości. Twórz sprężyny z obciążeniem wstępnym w celu uwzględnienia naprężenia sprężyny. Używaj hierarchii kontaktów do sterowania kontaktami.
Lesson
10 miesiące temu
ENG
Utwórz listę elementów ciętych, aby uporządkować obiekty w części konstrukcji spawanej. Dodaj dostosowane właściwości do komponentów konstrukcji spawanej, aby właściwości te znalazły się na liście elementów ciętych. Lista elementów ciętych — podobnie jak LM w złożeniu — zawiera szczegóły dotyczące członów konstrukcji spawanej. Utwórz i edytuj listę elementów ciętych. Edytuj dostosowane właściwości. Edytuj materiał obiektów w części konstrukcji spawanej.
Lesson
10 miesiące temu
ENG
JPN
Use the New Contain Area command on an operation to restrict toolpaths to a specific area. Copy the face mill operation containing the avoid areas and delete the avoid areas from the copy. Create contain areas on the copied face mill operation using the 2D sketches in the part. Generate a toolpath for the copied face mill operation. Examine the contain areas of the face mill operation.
Lesson
1 rok temu
ENG
Sprawdź, czy istnieje odpowiednie pochylenie w części do formowania. Bez właściwego pochylenia część może nie opuścić formy. Oceń pochylenie na części formowanej. Przeanalizuj różne klasy pochylonych ścian.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Lepiej odzwierciedlaj koncepcję dzięki danym CAD i przekonaj się, jak łatwo jest tworzyć animacje kamery w SOLIDWORKS Visualize. W tej lekcji skupiono się na sposobie tworzenia i modyfikowania klatek kluczowych z wykorzystaniem unikatowej wstążki animacji, która odzwierciedla w 3D ruch kamery przez całą scenę. Twórz proste przeloty kamery z włączoną funkcją automatycznego tworzenia klatek kluczowych. Dostosowuj szybkość animacji i lokalizację klatek kluczowych, bezpośrednio modyfikując wstążkę animacji. Wykorzystuj dwa okienka ekranu w celu uzyskania możliwie największej kontroli nad końcową ścieżką animacji. Dostępne w Visualize Professional.
Lesson
1 rok temu
ENG
FRA
DEU
JPN
ESP
CSY
ITA
KOR
PLK
PTB
RUS
TRK
CHS
CHT
Wykonaj szkic i wyciągnięcie po profilach między dwoma profilami szkicu, aby utworzyć część arkusza blachy. Poznaj wymagania dotyczące profili szkicu i operacji wyciągnięcia po profilach. Naszkicuj profile dla części arkusza blachy wyciągniętej po profilach. Poznaj wymagania dotyczące części arkusza blachy wyciągniętej po profilach. Skonfiguruj opcje grubości i linii zgięcia.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Modyfikuj pliki za pomocą Eksploratora Windows, aby je ewidencjonować i wyewidencjonowywać. Naucz się wyewidencjonować plik z przechowalni. Naucz się zaewidencjonować plik w przechowalni.
Lesson
6 miesiące temu
ENG
Używaj narzędzi wieloobiektowych, aby ułatwić sobie projektowanie części w SOLIDWORKS. Używaj narzędzia Połącz do łączenia objętości obiektów bryłowych. Projektuj części przez modelowanie rdzenia i tworzenie szyku. Rozdzielaj operacje na osobne obiekty w celu utworzenia wymaganych zaokrągleń. Twórz rozstrzelone widoki części wieloobiektowych. Modeluj wewnętrzne wycięcia jako operacje bryłowe, a następnie je odejmuj. Zapamiętaj, że projektowanie wieloobiektowej części arkusza blachy umożliwia tworzenie wielu obiektów arkusza blachy potencjalnie z różnych materiałów w jednym pliku części.
Learning Path
5 lata temu
Twórz okręgi i łuki jako elementy w szkicu. Poznaj różnorodne narzędzia, które można wykorzystać do tworzenia okręgów i łuków. Dowiedz się, kiedy można wybrać poszczególne narzędzia okręgu i łuku oparte na punktach w środku lub wzdłuż obwodu okręgu albo łuku.
Lesson
2 miesiące temu
ENG
FRA
DEU
JPN
CHS
Poznaj podstawy używania narzędzi wyznaczania trasy w SOLIDWORKS do modelowania ścieżki rur cienkościennych między komponentami. Twórz rury grubościenne, rury cienkościenne i kable elektryczne za pomocą narzędzi wyznaczania trasy. Twórz ortogonalne trasy rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami ze standardowymi łącznikami. Twórz i edytuj trasy elastycznych rur cienkościennych pomiędzy istniejącymi komponentami. Twórz rysunki rur cienkościennych z odpowiednimi adnotacjami.
Learning Path
5 lata temu
Understand how to validate a newly created PDM vault by performing standard PDM operations. Add and share files and folders via the Windows Explorer vault view. Version a SOLIDWORKS part file and transition through a workflow to release.
Lesson
1 rok temu
ENG
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
5 lata temu
Gdy krawędzie części znajdują się zbyt blisko i nie można poprawnie utworzyć zaokrąglenia, często pomocne jest wykorzystanie osobnych obiektów bryłowych. Podziel operacje na osobne obiekty bryłowe. Zastosuj zaokrąglenia do pojedynczych obiektów. Użyj polecenia Połącz, aby z powrotem dodać obiekty do siebie. Zastosuj dodatkowe zaokrąglenie do części, aby ukończyć model.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Przejdź proces rozpoczęcia trasy elektrycznej przez przeciągnięcie i upuszczenie komponentów wyznaczania trasy elektrycznej do złożenia. Skorzystaj z automatycznego wyznaczania trasy w celu połączenia komponentów. Skonstruuj trasę przewodu za pomocą polecenia „Rozpocznij poprzez przeciągnięcie/upuszczenie”. Utwórz trasę między punktami końcowymi linii końcówek złączy w trybie wyznaczania trasy „Automatyczna trasa”. Użyj polecenia „Edytuj przewody”, aby dodać do trasy atrybuty elektryczne.
Lesson
8 miesiące temu
ENG
JPN
Twórz i modyfikuj splajny za pomocą punktów splajnu, relacji, wieloboków kontroli i uchwytów splajnu. Splajny mogą mieć wiele punktów splajnu i muszą mieć co najmniej dwa takie punkty. Twórz szkice ze splajnami. Edytuj liczbę punktów splajnu. Modyfikuj kształt splajnów za pomocą relacji, wieloboków kontroli i uchwytów splajnu.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Utwórz i edytuj sztywny kanał kablowy i trasy przewodów, aby podłączyć dwa gniazda elektryczne. Zapamiętaj, że linia środkowa kanału kablowego definiuje trasę kanału elektrycznego. Zapamiętaj, że komponenty wyznaczania trasy elektrycznej wymagają komponentów hybrydowych zawierających punkty połączenia. Użyj operacji Automatyczna trasa, aby wygenerować linie trasy. Edytuj istniejącą trasę, aby dodać wymagane komponenty.
Lesson
8 miesiące temu
ENG
JPN
Twórz złożone podwinięcia w częściach arkusza blachy w celu wzmocnienia części i wyeliminowania ostrych krawędzi. Używaj narzędzia podwinięcia do edycji rozmiaru, typu, kierunku i długości podwinięć. Dodawaj złożone podwinięcia w częściach arkusza blachy. Przećwicz tworzenie podwinięć i edytowanie typu oraz wymiarów.
Lesson
1 rok temu
ENG
JPN
Learn different ways to manage drawings in DraftSight. How to create a new drawing Create a custom template Export a drawing to a PDF Save and reserve a drawing in the 3DEXPERIENCE
Lesson
10 miesiące temu
ENG
Navigate through all the documents of your inspection project: Move between pages. Zoom In/Out. Hide or show extracted annotations.
Lesson
7 miesiące temu
ENG
Enter measurement data directly in the SOLIDWORKS Inspection project and compare them with the part specifications: Enter measurements. Quickly identify defects with color-coded information. Export an inspection report that inclodes color-coded data.
Lesson
10 miesiące temu
ENG
Find out who DraftSight is for, what it can do to help you and your organization, and which DraftSight product will best meet your requirements. Who DraftSight is for. Why you should choose DraftSight. Which product best suits your needs.
Lesson
10 miesiące temu
ENG
Define default tolerance values to ensure manufactured product falls within specification as drawings often don't have explicit tolerance values associated with them: Manually edit tolerance value. Set default tolerances.
Lesson
3 lata temu
ENG
Extract information from your 2D drawings using the "Optical Character Recognition" or OCR tool: Read and interpret notes, dimensions and GD&T. Define the operation, classification or method. Highlight key characteristics.
Lesson
10 miesiące temu
ENG
Learn about SOLIDWORKS Flow Simulation software. View sample applications from the real world. View sample real world examples where the software was used.
Lesson
1 rok temu
ENG