Learn how to convert non-SOLIDWORKS data to “intelligent” native SOLIDWORKS features using FeatureWorks.
Learning Path
5 roků před
Použití nástrojů pro vícetělové díly k návrhu dílů v SOLIDWORKS. Použití nástroje Kombinovat ke zkombinování objemů objemových těl. Návrh dílu pomocí modelování jádra a nástroje pole. Vytvoření požadovaných zaoblení s pomocí rozdělení prvků na samostatná těla. Vytvoření rozloženého pohledu vícetělového dílu. Modelování interních odebrání jako objemových prvků a jejich následné odečtení. Návrh vícetělového plechového dílu umožňuje vytvoření více těl plechových dílů z potenciálně odlišných materiálů v jednom souboru dílu.
Learning Path
5 roků před
Informace o základech použití vyznačení trasy v SOLIDWORKS k modelování tras trubic mezi součástmi. Vytváření potrubí, trubic a elektrických kabelů pomocí vyznačení trasy. Vytváření ortogonálních tras trubic mezi existujícími součástmi se standardními tvarovkami. Vytváření a úprava tras ohebných trubek mezi existujícími součástmi. Vytváření výkresů trubic s odpovídajícími popisy.
Learning Path
5 roků před
Learn about SOLIDWORKS Inspection to streamline the creation of inspection documents by leveraging your existing 2D legacy data, regardless of whether files are SOLIDWORKS, PDFs, or TIFFs.
Learning Path
5 roků před
In this module, you will learn how to configure the 3DEXPERIENCE platform on cloud to set a scalable environment and well-organized applications.
Learning Path
3 měsíců před
Navrhování a marketing vašich produktů budou snazší, když zhmotníte své nápady prostřednictvím působivého obsahu a prezentace. SOLIDWORKS Visualize umožňuje každému vytvářet profesionální fotorealistické obrázky, animace a další 3D obsah nejrychlejším a nejsnazším možným způsobem. Vysvětlení procesu importu a nastavení projektu Visualize. Jak používat uživatelské rozhraní a běžně používané funkce. Vytváření, přizpůsobení a přidávání nových vzhledů. Správa prostředí, světel a pozadí. Použití přednastavených filtrů kamery nebo vytvoření vlastních nastavení kamery. Tvorba fotorealistického obsahu s použitím funkcí pro tvorbu obrázků a výstup videa v SOLIDWORKS Visualize.
Learning Path
4 roků před
Learn about how SOLIDWORKS Simulation can help you analyze the nonlinear static structural behavior of your part and assembly models. Review the basic functionality, review the difference between small linear displacement and large nonlinear displacement, use force control and displacement control methods, and see the effects of material nonlinearity and mesh quality on the stress results.
Learning Path
4 roků před
Aplikaci DriveWorksXpress lze použít k automatizaci procesu navrhování. Co je to DriveWorksXpress a jak lze automatizovat proces navrhování. Zachycení kót, prvků, uživatelských vlastností a konfigurací, na kterých je založen přizpůsobený výstupní model. Použití panelu formuláře k vytvoření polí pro zadávání dat, do kterých můžete zadávat číselná nebo textová pole pro ovládání zachycených položek. Použití panelu pravidel k propojení zachycených modelů s formuláři, které jste vytvořili pro zadávání dat.
Learning Path
5 roků před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Vyhledání a úprava nebo potlačení prvků. Analýza modelu a zjištění potenciálních problémů s topografií. Výběr libovolného typu prvku modelu. Správa a vyhledání zpráv vytvořených nástroji SolidWorks Utilities. Ověření symetrie modelu.
Learning Path
5 roků před
This learning path offers an introduction to using SOLIDWORKS Motion to analyze the kinematic or dynamic behavior of your SOLIDWORKS assembly model.
Learning Path
3 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWPA – Drawing Tools (Nástroje pro výkresy). Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o pohledech výkresu, kótách, popisech, kusovnících a dalších tabulkách a dalších tématech zkoušky CSWPA – Drawing Tools. Probrání otázek z ukázkové zkoušky.
Learning Path
5 roků před
Learn the fundamental aspects of the SOLIDWORKS 3D CAD software. You will: Create sketches using lines, rectangles, arcs, and more. You'll use dimensions and relations to define the size and shape of the sketches. Use the sketches to develop extruded bosses, cuts, revolves, and more into 3D solids, commonly called parts. Combine the parts into assemblies and define the relationships between the parts using mates. Capture manufacturing information with 2D drawings of your 3D parts and assemblies. Learn about the additional tools that allow you to do even more with your parts and assemblies. You'll learn how to edit sketches and parts to make design changes and you'll learn about configurations to create families of parts such as bolts of different lengths and diameters.
Learning Path
6 měsíců před
Více informací o SOLIDWORKS MBD. Přehled SOLIDWORKS MBD. Úvod do nástrojů DimXpert. Pokročilé postupy použití nástroje DimXpert k organizaci informací o výrobku a výrobě (PMI). Použití nástroje DimXpert v sestavách. Použití funkce Automatické kótovací schéma. Definování modelu ve 3D s použitím nástrojů PMI. Použití popisových pohledů k organizaci dat PMI. Vytváření 3D pohledů v dílech a sestavách. Použití nástroje Editor šablon 3D PDF. Publikování a využívání souborů 3D PDF a eDrawings. Pokročilé funkce 3D PDF. Použití SOLIDWORKS MBD ve třech studiích.
Learning Path
5 roků před
Informace o referenční geometrií zahrnující roviny, body a křivky. Vytváření rovin založených na existujících rovinách nebo geometrii modelu. Vytváření bodů, os a souřadných systémů pomáhá ve vytváření prvků a použití nástrojů pro měření. Vytvoření 3D skici pomocí promítnutí skici na skicu nebo plochu. Vytvoření 2D nebo 3D skic v průsečících ploch modelu. Vytvoření křivky prostřednictvím sady umístění X, Y a Z vzhledem k počátku. Vytvoření křivky definované matematickou rovnicí. Modelování pružiny s použitím šroubovice s proměnlivým stoupáním jako trasy tažení po křivce.
Learning Path
5 roků před
Working with Large Assemblies can be a challenge, but with the proper tools and techniques they can be managed. Learn about what happens when you open an assembly, choosing the best assembly mode, the available assembly techniques and some helpful settings and tips.
Learning Path
3 roků před
Learn about FloXpress to calculate how fluid flows through models. *@$#*Découvrez l'utilisation de FloXpress pour calculer comment le fluide circule dans les modèles. Découvrez FloXpress pour effectuer une analyse simplifiée d'écoulement des fluides sur un modèle à l'aide de l'analyse numérique de mécanique des fluides (CFD). Découvrez comment configurer l'analyse CFD dans FloXpress. Générez et interprétez les résultats de l'analyse CFD à l'aide de FloXpress. *@$#*Erfahren Sie, wie mithilfe von FloXpress berechnet werden kann, wie Fluide durch Modelle fließen. Lernen Sie FloXpress kennen und erfahren Sie, wie Sie eine erste grobe Flüssigkeitsströmungsanalyse mithilfe der Strömungsberechnung durchführen. Einrichten einer Strömungsmechanikanalyse in FloXpress Generieren und Interpretieren der Ergebnisse der Strömungsmechanikanalyse mithilfe von FloXpress *@$#*FloXpress を使用して、モデル内の流体の流れを計算する方法について学習します。 FloXpress で計算流体力学(CFD)を用いたファースト パス流体フロー解析を実行します。 FloXpress での CFD 解析のセットアップ方法を学びます。 FloXpress を使用した CFD 解析の結果を出力して解釈します。 *@$#*Aprenda a calcular cómo fluyen los fluidos dentro de los modelos con FloXpress. Descubra el uso de FloXpress para realizar un análisis inicial de flujo de fluidos mediante la dinámica de fluidos computacional (CFD). Aprenda a configurar el análisis de CFD en FloXpress. Genere e interprete los resultados del análisis de CFD mediante FloXpress. *@$#*Jak používat FloXpress k výpočtu toku tekutiny v modelech. Použití FloXpress k provedení prvotního průběhu analýzy proudění tekutin na modelu, který používá výpočet dynamiky tekutin (CFD). Jak nakonfigurovat analýzu CFD ve FloXpress. Generování a interpretace výsledků analýzy CFD s použitím FloXpress. *@$#*Informazioni su come utilizzare FloXpress per calcolare il flusso dei fluidi attraverso i modelli. Informazioni su come utilizzare Discover FloXpress per eseguire un'analisi del flusso dei fluidi al primo passaggio su un modello, utilizzando la fluidodinamica computazionale (CFD). Viene spiegato come impostare l'analisi CFD in FloXpress. Generazione e interpretazione dei risultati dell'analisi CFD tramite FloXpress. *@$#*모델의 유체 유동을 계산하는 FloXpress에 대해 학습합니다. 전산유체해석(CFD)을 사용하여 모델에 대해 초회통과 유체 유동 해석을 수행하는 FloXpress를 살펴봅니다. FloXpress에서 CFD 해석을 설정하는 방법에 대해 학습합니다. FloXpress를 사용하여 CFD 해석 결과를 생성 및 해석합니다. *@$#*Poznaj FloXpress i dowiedz się, jak obliczyć przepływ płynu przez modele. Naucz się wykonywać we FloXpress analizę pierwszego przepływu płynu przez model w oparciu o metodę obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Dowiedz się, jak skonfigurować analizę CFD we FloXpress. Generuj i interpretuj wyniki analizy CFD z wykorzystaniem FloXpress. *@$#*Conheça o FloXpress para calcular o fluxo de fluidos pelos modelos. Conheça o FloXpress para fazer análises iniciais de fluxo de fluido em modelos por meio de dinâmicas computacionais de fluídos (CFD, Computational Fluid Dynamics). Aprenda a configurar a análise CFD no FloXpress. Gere e interprete os resultados da análise CFD usando o FloXpress. *@$#*Основные сведения о возможностях FloXpress для расчета потока жидкости через модели. Обзор FloXpress и первичный анализ потока жидкости в модели с помощью вычислительной гидродинамики (CFD). Настройка анализа CFD в FloXpress. Генерация и интерпретация результатов анализа CFD с использованием FloXpress. *@$#*Akışkanların modeller üzerinden nasıl aktığını hesaplamak için FloXpress hakkında bilgi edinin. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) kullanarak bir model üzerinde ilk geçiş akışkan akış analizi gerçekleştirmek üzere FloXpress'i keşfedin. FloXpress'de CFD analizini ayarlamayı öğrenin. FloXpress kullanarak CFD analizinin sonuçlarını oluşturun ve yorumlayın. *@$#*了解如何使用 FloXpress 计算流体在模型内流动的方式。 了解 FloXpress 如何使用计算流体动力学 (CFD) 对模型执行初步流体流动分析。 了解如何在 FloXpress 中设置 CFD 分析。 使用 FloXpress 生成并解释 CFD 分析的结果。 *@$#*瞭解 FloXpress 以計算流體如何在模型中流動。 探索 FloXpress,並在模型上使用計算流體力學 (CFD) 執行首渡流體流動分析。 瞭解如何在 FloXpress 中設定 CFD 分析。 使用 FloXpress 來產生並解譯 CFD 分析的結果。
Learning Path
5 roků před
Aspekty výkresů, které se týkají výkresů sestav. Vytvoření pohledů výkresu sestav. Vytvoření a úprava tabulek kusovníků ve výkresu sestavy. Propojení poznámek s kótami a uživatelskými vlastnostmi. Zlepšení výkonu systému a grafického výkonu výkresů.
Learning Path
5 roků před
DraftSight is a feature-rich CAD tool for every type of design. This course will take you through the basics of DraftSight, from managing drawings with the 3DEXPERIENCE to using core tools that can complete any design and publish to a hard copy of PDF. Learn how to create and modify designs, clarify with dimensions, and use blocks to simplifying the drawing content. After completing the learning path, put your knowledge to the test and showcase your experience by taking the DraftSight Associate Certification.
Learning Path
3 dnů před
Are you new to SOLIDWORKS CAD? This brief learning path will help you create your first sketch, part, assembly, and drawing.
Learning Path
1 rok před
Dozvíte se o vybraných entitách skici dostupných v SOLIDWORKS. Můžete vytvářet čáry a osy jako entity ve skice. Můžete vytvářet obdélníky jako entity ve skice. Můžete vytvářet kružnice a oblouky jako entity ve skice. Můžete vytvářet elipsy a drážky jako entity ve skice. Vytváření zaoblení a zkosení ve skice. Splajny skici a řídicí splajny.
Learning Path
5 roků před
The Structural Designer role delivers linear static, natural frequency, buckling and steady-state thermal simulation capabilities for fast and efficient product testing experience. In this learning path, you learn how to access the role and the Linear Structural Validation app. You also learn how to perform a linear static analysis on a part and on an assembly.
Learning Path
1 rok před
SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné přezkoumání geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely. Porovnání dvou podobných kusovníků. Vyhledání a nahrazení textu v popisech výkresu. Rozpoznání rozdílu v prvcích mezi dvěma podobnými díly. Rozpoznání rozdílu v geometrii mezi dvěma podobnými díly. Kopírování vlastností prvků do jiných prvků.
Learning Path
5 roků před
Tyto výukové moduly vám pomohou s přípravou na zkoušku CSWA. Oblasti softwaru SOLIDWORKS, které je potřeba znát před zkouškou. Informace o tvorbě skic, základních prvcích, fyzikálních vlastnostech, sestavách, referenční geometrii, výkresech a dalších tématech zkoušky CSWA.
Learning Path
1 rok před
Informace o použití nástroje SimulationXpress k provádění prvotního průběhu napěťové analýzy dílů. Použití nástroje SimulationXpress k provedení napěťové analýzu dílů. Rekapitulace kroků potřebných k provedení analýzy dílů. Použití nástroje SimulationXpress k přizpůsobení sítě, spuštění, interpretace a uložení simulace. Optimalizace rozměrů modelu na základě výsledků analýzy.
Learning Path
5 roků před